Informacje dla kandydatów na ławników

W związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2023 roku kadencją ławników sądowych, informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz w Sądzie Rejonowym w Sierpcu na kadencję 2024 – 2027.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i aktami wykonawczymi, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ¾    jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • ¾    nie przekroczył 70 lat;
 • ¾    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • ¾    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Ławnikiem nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Gozdowo.

 Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można otrzymać w Urzędzie Gminy (Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich), pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) lub ze strony internetowej BIP (zakładka Wybory – Wybory ławników do orzekania w sądach powszechnych).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencji PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu,
a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu.

 Komendant Główny Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru ławników dokona Rada Gminy w głosowaniu tajnym najpóźniej do 30 październiku br., po zapoznaniu się z opinią powołanego wcześniej przez Radę Gminy Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Gozdowo
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pok. nr. 4.

  Wójt Gminy Gozdowo- Dariusz Kalkowski