Skarbnik

Skarbnik
 Lidia Siemiątkowska

Adres: ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
Tel. 24 364 48 31

Fax 24 364-48-23

e-mail: skarbnik@gozdowo.eu 
 www.gozdowo.eu

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:15 do 15:15

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
 2. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości
  i obsługi księgowej  budżetu;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 5. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 7. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;
 8. opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy;
 9. terminowe przekazywanie uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 10. współdziałanie w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
 11. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej, zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu i informowanie Wójta Gminy o jego realizacji.
 12. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami;
 13. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, ochrony wartości pieniężnych i zapewnienie pod względem finansowym realizacji umów  zawieranych przez gminę.
 14. Zapewnienie terminowego i rzetelnego naliczania podatków oraz ściągania należności.
 15. Prowadzenie kontroli finansowej dokumentów w podległych komórkach i referacie finansowym oraz sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów.
 16. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta Gminy, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w  szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 17. Przygotowanie  projektów uchwał Rady Gminy i projektów Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących zmian  budżetowych.
 18. Przeprowadzanie raz w miesiącu kontroli kasy Urzędu Gminy.