Wójt

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski

Adres: ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
Tel. 24 276-21-12
Fax 24 364-48-23

e-mail: sekretariat@gozdowo.eu 
 www.gozdowo.eu

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:15 do 15:15

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem
  i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 3. projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy, kontakt z mediami;
 4. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 5. zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu;
 6.  udzielanie upoważnień oraz pełnomocnictw procesowych;
 7. dokonywanie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników samorządowych;
 8. wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonywania;
 9. wykonywanie gospodarki finansowej Gminy;
 10. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć  obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy. Zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy określają odrębne przepisy;
 11. wykonywanie zadań w ramach spraw obronnych;
 12. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
 13. ogłaszanie przetargów oraz naborów na stanowiska urzędnicze w Gminie;
 14. nadzorowanie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie;
 15. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu;
 16. wydawanie zarządzeń;
 17. wykonywanie innych wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

SKARGI I WNIOSKI

Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

– działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);

– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, można je:

 • przesłać drogą pocztową na adres:
        Urząd Gminy w Gozdowie
         ul. Krystyna Gozdawy 19
              09-213 Gozdowo
 • doręczyć osobiście do Urzędu Gminy w Gozdowie ,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gozdowo.eu
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: iygre8788q/skrytka
 • zgłosić ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Gozdowie  w godzinach pracy urzędu.

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Pismo pozbawione tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Interesanci zgłaszający skargi lub wnioski są przyjmowani w Urzędzie Gminy w Gozdowie przez:

 •  Wójta Gminy Gozdowo  w każdy wtorek w godzinach 1515-1615 oraz w każdy czwartek w godzinach pracy urzędu (termin spotkania należy uzgodnić z sekretariatem);
 • Pracowników upoważnionych przez Wójta Gminy w Gozdowie.