Przewodniczący

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Śmigielski

Urząd  Gminy w Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
tel. 24 364 48 39

SKARGI I WNIOSKI

Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

– działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);

– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, można je:

 • przesłać drogą pocztową na adres:
        Urząd Gminy w Gozdowie
         ul. Krystyna Gozdawy 19
              09-213 Gozdowo
 • doręczyć osobiście do Urzędu Gminy w Gozdowie ,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: mgronczewska@gozdowo.eu
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: iygre8788q/skrytka
 • zgłosić ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Gozdowie  w godzinach pracy urzędu.

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Pismo pozbawione tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Interesanci zgłaszający skargi lub wnioski są przyjmowani w Urzędzie Gminy w Gozdowie przez:

 •  Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 1515-1615 (termin spotkania należy uzgodnić z Biurem Rady Gminy, tel. 24 364-48-28);
 • Pracowników upoważnionych przez Wójta Gminy w Gozdowie.