Sekretarz

Sekretarz
Honorata Nagórka

Adres: ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
Tel. 24 364 48 22
Fax 24 364-48-23

e-mail: sekretarz@gozdowo.eu 
 www.gozdowo.eu

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:15 do 15:15

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności wójta;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy nie obejmują nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – to jest czynności zastrzeżonych w ustawie o pracownikach samorządowych do właściwości Przewodniczącego Rady Gminy
 4. analizowanie funkcjonowania administracji i inspirowanie zmian organizacyjnych i usprawnień pracy w Urzędzie;
 5. opracowywanie uregulowań wewnętrznych w zakresie funkcjonowania Urzędu i spraw pracowniczych oraz nadzór nad ich wdrożeniem  i realizacją w tym opracowywanie  projektów zmian Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Statutu.
 6. nadzór nad poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych wójta i rady gminy w zakresie formalno-prawnym i merytorycznym;
 7. nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 8. sporządzanie oceny okresowej kierowników referatów , samodzielnych stanowisk pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 9. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz terminowego załatwiania spraw, skarg i wniosków
 10. prowadzenie zbiorów obowiązujących przepisów, utrzymywanie  tych uregulowań w stałej aktualności oraz bieżące informowanie  pracowników urzędu o wprowadzaniu nowych  uregulowań prawnych oraz o zmianach w przepisach prawa dotyczącego zagadnień, którymi posługuje się urząd w swojej działalności;
 11. dekretacja dokumentacji wpływającej do Urzędu na referaty i samodzielne stanowiska pracy;
 12. określanie potrzeb w zakresie wyposażenia w urządzenia biurowe w tym potrzeb i kierunków informatyzacji urzędu;
 13. prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi i zawodowymi oraz stażami odbywanymi w Urzędzie.
 14. nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na pytania i petycje w ramach informacji publicznej;