Położenie i komunikacja

Gmina Gozdowo położona jest w centralnej części Polski, południowej części powiatu sierpeckiego. Wieś Gozdowo leży w odległości 15 km od miasta Sierpca i 25 km od miasta Płocka. Sąsiadami ościennymi są gminy: Sierpc, Zawidz, Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży i Mochowo.


Gmina zajmuje obszar 126,7 km2, który jest podzielony na 31 sołectw obejmujących 42 miejscowości z liczbą mieszkańców wynoszącą ok. 5918 osób. Przy czym obserwujemy tendencję osiedlania się rodzin z miast. Największe skupiska ludności występują we wsiach Gozdowo, Lelice i Rempin. Gmina Gozdowo wykazuje niski stopień uprzemysłowienia i słabą lesistość – 8,8%, co wynika z typowo rolniczego charakteru gminy. Sektor rolniczy opiera się wyłącznie na gospodarstwach indywidualnych, których liczba wynosi 938 o średniej powierzchni wynoszącej 13,2 ha. Ogólna powierzchnia użytków rolnych gminy wynosi 10 353 ha i zajmuje od 57% do 94% w poszczególnych wsiach. Produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów i hodowlę bydła oraz trzody chlewnej. Na terenie gminy z powodzeniem funkcjonują 3 gospodarstwa agroturystyczne, które stanowią również bazę noclegową dla przyjeżdżających myśliwych. Na obszarze gminy swoimi obwodami dysponuje 6 kół łowieckich. Dodatkowo w Gozdowie znajduje się pole namiotowe. Tutejsze tereny są ostoją głównie dla zwierzyny drobnej, zaś ze zwierzyny grubej występuje sarna i dzik.
 Swoisty urok okolic przyciąga spragnionych świeżego powietrza i spokoju mieszczan. Łagodne ukształtowanie terenów sprzyja zarówno turystyce pieszej jak i rowerowej. Poprzez peryferia gminy leniwie snują się wstęgi rzek Sierpienicy i Wierzbicy. Dookoła można podziwiać malownicze widoki mazowieckiej wsi, o której tak pięknie pisał poeta W. Broniewski: „Piękne jesteś Mazowsze, skąd wziąłem skrzydła do lotu”.

Dojeżdżając do granic gminy dostrzegamy tablice informujące, że znajdujemy się na terenie „Czystej Gminy”. Oznaczają one, że mieszkańcy gminy są zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego oraz w walkę z zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem okolic.
Osobom nie posiadającym własnych środków lokomocji proponujemy dojazd autobusami PKS oraz dogodną komunikację podmiejską: linia nr 6 na relacji Płock-Gozdowo-Rempin, linia nr 1 na relacji Płock-Lelice. Oprócz funkcjonuje szybkie i wygodne połączenie kolejowe Sierpc-Płock-Kutno. Należy dodać, że nawierzchnia i jakość dróg gminnych oraz powiatowych położonych na terenie gminy jest coraz lepsza. Modernizacja dróg jest bowiem jednym z priorytetowych celów władz gminy. Dzięki staraniom oraz pieczołowitości samorządu gminy rokrocznie realizowanych jest szereg inwestycji i planowane kolejne.

Ponadto Gmina Gozdowo oferuje:

  • Rozbudowaną sieć wodociągów zbiorowych (Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie i Lelicach)
  • Kanalizację sanitarną w oparciu o oczyszczanie ścieków (Gozdowo, Lelice, Rempin)
  • Rozdzielczą sieć gazową w Gozdowie wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową
  • Wyznaczone i w znacznej części uzbrojone tereny pod budownictwo jednorodzinne, przemysłowe i usługowe
  • Rozbudowaną sieć teletechniczną
  • Plan zagospodarowania przestrzennego.

Wymienione aspekty decydują o coraz intensywniejszym zainteresowaniu budownictwem mieszkaniowym osób z pobliskich miast. Koszty utrzymania, podłączenia mediów itp. są o wiele niższe niż strefie miejskiej czy podmiejskiej zaś komfort mieszkania o wiele wyższy.