Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gozdowo

Podczas XLI Sesji Rady Gminy Gozdowo, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022 r., Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było prezentacją „Raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2021 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, uchwał rady gminy, a także programów i strategii.

Kolejne dwa punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2021 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Gozdowo absolutorium z tytułu jego wykonania. Skarbnik Gminy Lidia Siemiątkowska przedstawiła Radnym najważniejsze informacje dotyczące stanu finansów samorządu, w tym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Śmigielski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo przedstawił przewodniczący komisji Włodzimierz Mierzejewski.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gozdowo. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, głosowało 8 radnych.Wójt Dariusz Kalkowski serdecznie podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawy ważne dla Gminy, za okazane poparcie oraz dobrą i owocną współpracę.