Przetarg – Dzierżawa Nieruchomości

Wójt  Gminy  Gozdowo ogłasza  trzeci ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.

Dzierżawą  objęte są  następujące  nieruchomości:

– Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 264 o pow. 0,32ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

– obszar nr 1 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 496,00zł rocznie, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10,00zł, wadium wynosi 50,00zł,

– obszar nr 2 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 496,00zł rocznie, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10,00zł, wadium wynosi 50,00zł.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na ogródki działkowe. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.

Informacje  dotyczące  przetargu   i  regulaminu   można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Gozdowie   (pokój  nr 10)  lub  pod   numerem   telefonu: 24 364 48 25.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.11.2021r., drugi w dniu 10.12.2021r.  

Przetarg  ustny nieograniczony  odbędzie  się   w  dniu  21.03.2022r. o  godz. 900   w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie.

Warunkiem  udziału   w  przetargu  jest:

wpłacenie   wadium   na  rachunek  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 17.03.2022r.

Wadium    wpłacone   przez  oferenta,  który  przetarg  wygrał   zostanie   zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy,  zaś   pozostałym   uczestnikom    zostanie  zwrócone   po  zakończeniu   przetargu.  Wadium    przepada   na  rzecz  Gminy  Gozdowo   w  razie   uchylenia   się  od  zawarcia   umowy dzierżawy  przez   uczestnika,  który  przetarg   wygrał.

Osoby  biorące  udział  w  przetargu  winny  zapoznać  się z przedmiotem  przetargu    przed  jego  rozpoczęciem.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Więcej: http://uggozdowo.bip.org.pl/index/index/id/1105