GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOZDOWIE

ul. Krystyna Gozdawy 21
09-213 Gozdowo

e-mail: gops.gozdowo@gazeta.pl
kierownik: Anna Szpakowicz
tel. 24 276 20 27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie działa od 1990 roku, zlokalizowany jest w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
W skład struktury organizacyjnej wchodzi kierownik, główny księgowy, trzech pracowników socjalnych oraz inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdowie od stycznia 2015 r działa Punkt Konsutacyjno-Informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Bezpłatnych porad udzielają specjaliści:
– psycholog
– prawnik
– mediator

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy specjalistów proszone są o ustalenie terminu konsultacji z pracownikami socjalnymi GOPS w Gozdowie osobiście (pok. nr 3) lub telefonicznie pod nr tel. 24 276 20 27.

Przedmiotem działalności ośrodka są:
Pomoc Społeczna

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009r Nr 175, poz.1362 – z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 127 poz.1055)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19 kwietnia 2005r (Dz.U. Nr 77, poz.672 – z póżn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. Z 2005r Nr 42 , poz.409)
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Z 2005 Nr 267, poz..2259 – z późn. zm)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” (Dz.U z 2006r Nr 25, poz.186 – z późn. zm.)

Formy pomocy
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń.

1.Świadczenia Pieniężne

a. zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444zł miesięcznie,
* w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
* całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),
* zaliczenie do I lub II grupy inwalidów,
* legitymowanie się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

b. zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art.38 ustawy o pomoc społeczną i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
* w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
* kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
* kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
Okres na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

c. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art.39 ustawy o pomocy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe-w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

2. Niepieniężne
a. praca socjalna
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne
c. składki na ubezpieczenie społeczne
d. pomoc rzeczowa
e. sprawienie pogrzebu
f. schronienie
g. posiłek
h. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:
*zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
*opiekę higieniczną,
*zalecaną przez lekarza pielęgnację,
* w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze , ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi świadczone są na terenie gminy.

Pomoc Społeczna – Komu przysługuje pomoc

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek:
*osoby zainteresowanej,
*jej przedstawiciela ustawowego,
*innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
*ubóstwa,
*sieroctwa,
*bezdomności
*bezrobocia
*niepełnosprawności,
*długotrwałej lub ciężkiej choroby
*przemocy w rodzinie
*potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
*bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
*braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
*trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
*trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
*alkoholizmu lub narkomanii
*zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
*klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1.osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477zł,
2.osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł,
3.rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące gospodarujące, przez osobę samotnie gospodarującą natomiast rozumie się osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo doświadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Pomoc Społeczna – Rejony Socjalne

Starszy Pracownik Socjalny – Pani Renata Pajkowska
Obejmuje zakresem swojego działania następujące miejscowości: Rempin, Głuchowo, Cetlin, Miodusy, Rogienice, Rogieniczki, Zbójno

Starszy Pracownik Socjalny – Pani Monika Jankowska
Obejmuje zakresem swojego działania następujące miejscowości: Gozdowo (ulice Dębowa, Dworcowa, Pszczela, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Płocka, Wiśniowa, Mickiewicza, Konopnickiej, Lipowa, Kwiatowa, Leśna, Krótka), Lelice, Reczewo, Łysakowo, Rycharcice, Stradzewo, Kowalewo Boguszyce, Kowalewo Podborne, Kowalewo Skorupki, Kolonia Przybyszewo, Białuty, Bombalice, Węgrzynowo, Golejewo, Gnaty, Czarnominek, Czachowo

Starszy Pracownik Socjalny- Pani Edyta Karczewska
Obejmuje zakresem swojego działania następujące miejscowości: Bonisław, Bronoszewice, Kolczyn, Dzięgielewo, Zakrzewko, Czachorowo, Rękawczyn, Kurowo, Kurówko, Antoniewo, Kuniewo, Ostrowy, Wilkowo, Lisice Folwark, Kozice, Smorzewo, Lisewo, Gozdowo (ulice Gozdawy, Strażacka, Sosnowa, Osiedlowa, Parkowa, Zielona, Polna, Łąkowa, Brzozowa, Młyńska)

Świadczenia rodzinne

Akty prawne

*Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych – tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Z 2006r.Nr 139, poz.992 z późn. zm.)
*Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 z późn. zm.)

Świadczenia rodzinne – Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504zł

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1.rodzicom , jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2.opiekunowi faktycznemu dziecka,
3.osobie uczącej się ( osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców na jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:
1.dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
2.dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
3.dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
4. członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodziny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
1.drugi z rodziców dziecka nie żyje,
2.ojciec dziecka jest nieznany,
3.powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.
4.sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 68,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia:
2. 91,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
3. 98,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400zł miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
*24 miesięcy kalendarzowych,
* 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu.
*72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
*bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
* podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
* dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
* w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek przysługuje w wysokości 170zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
* drugi z rodziców dziecka nie żyje,
* powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
* ojciec dziecka jest nieznany,

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
*do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
*powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się;
1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponad gimnazjalnej- w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokości 100zł na dziecko.

Świadczenia rodzinne – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Świadczenia rodzinne – Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
*matce albo ojcu,
*innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka
* opiekunowi faktycznemu dziecka
– jeżeli nie podejmują oni lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, które musi łącznie zawierać wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od stycznia 2010r. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki
Od bieżącego roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny.
Od 1 listopada 2009 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520 zł miesięcznie. Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
*osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
* osoba wymagająca opieki:
– pozostaje w związku małżeńskim,
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem , na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
* osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
* osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,
* członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na osobę wymagającą opieki na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne – Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od pełnoletnich członków rodziny oraz niepełnoletnich, które osiągnęły dochód w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu, dotyczy osób
osób ubiegających się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy).
3.Orginały odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci wraz z numerami PESEL
(dotyczy osób ubiegających się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy) lub oryginał
aktu zupełnego urodzenia, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
4.W przypadku osób, które nie pracowały, a podjęły pracę – zaświadczenie o dochodzie netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc oraz kserokopia umowy o pracę (oryginał do wglądu)
5.W przypadku osób, które utraciły dochód – dokument określający datę utraty dochodu oraz jego miesięczną wysokość.
6.W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
7.Zaświadczenie ze szkoły dzieci powyżej 16-tego roku życia,
8.Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy)
9.W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci- wyrok zasadzający alimenty lub oddalający powództwo o alimenty i wyrok rozwodowy lub akt zgonu małżonka/ rodzica dziecka.
10.W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, wpłaty potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów.
11.Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji i wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym złożenie wniosku, o ile ich egzekucja była prowadzona przez komornika w tym roku.
12.W przypadku gdy jeden z rodziców zameldowany jest w innej gminie zaświadczenie z właściwego ze względu na miejsce zameldowania organu np. MOPS, GOPS o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych.
13.W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne- nakaz płatniczy potwierdzający ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub zaświadczenie urzędu gminy.
14. Zaświadczenie pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony.
15.Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
16.Zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Fundusz alimentacyjny

Akty prawne
* Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity : Dz.U z 2009r Nr1, poz.7 ze. zm.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.07.2010r w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz.U z 2010r Nr 123 poz.836)

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są kwoty wypłacane przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

1. Kryteria przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wysokość:
*Kryteria wieku
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.
*Kryterium dochodowe
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
*Wysokość świadczeń
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
*została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
* jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
* zawarła związek małżeński
3.ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
4.Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się , na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Fundusz alimentacyjny – Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
• zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
• oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowych poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego) w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone)
• zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęcie tych czynności w szczególności w związku z: -brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą:
• dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty , odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
• zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku , gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,
• w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązane wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
• kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art.53ust.1 pkt13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o cudzoziemcach (Dz. U z 2006r Nr234,poz.1694 z późn. zm) zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej Status uchodźcy
• w przypadku osób, które nie pracowały a podjęły prace-zaświadczenie o dochodach netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc oraz kserokopię umowy o pracę,
• w przypadku osób, które utraciły dochód, dokument określający datę utraty dochodu oraz jego miesięczną wysokość,
• w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Realizowane programy
Program wieloletni-Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2006-2013
Celem programu jest:
• wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich
• długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawisk niedożywienia,
• upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
• poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
• rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
1. zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania:
a. dzieciom do 7 roku życia,
b. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
c. Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U z 2009r Nr 175 poz.1362- z późn. zm)
Pomoc w ramach programu przysługuje osobom i rodzinom o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.