Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Gozdowie

Informujemy, że Wójt Gminy  wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy  Gozdowo.
Funkcję będzie pełniła Pani Honorata Nagórka -Sekretarz Gminy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z ustawą, do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Urząd Gminy w Gozdowie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia  planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • sporządzenie raportu zbiorczego o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Gozdowo

adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Gozdowie,
ul. Krystyna Gozdawy 19,
09-213 Gozdowo

telefon: 24 364-48-22, 603-769-489
e-mail: sekretarz@gozdowo.eu