AKCYZA

Wójt Gminy Gozdowo informuje

 1. 2022 r. producent rolny składa do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022r., w dwóch terminach, tj.:
  1. od 01 lutego 2022 r. do 01 marca 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz z dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła
  1. od 02 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. oraz z dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 2. Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny jest u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Gozdowo (pokój nr 7 i 1), a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie (www.gozdowo.eu).
 3. Limit zwrotu podatku w 2022r. ustala się jako sumę:
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 4. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminach:
  1. 1-30 kwietnia 2022r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  1. 1-30 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski

Załączniki:

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Od 1 lipca 2008r. rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych mają obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50%powierzchni upraw.

Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Ubezpieczenie obejmuje uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wsadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nakłada na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli zawartych umów ubezpieczenia. Są one przeprowadzane każdego roku w miesiącach wrzesień – październik. Osoby kontrolowane, które nie posiadają ubezpieczonej co najmniej 50% powierzchni upraw mają obowiązek wniesienia na rzecz gminy opłaty w wysokości 2 euro od 1 ha.

Ponadto rolnicy nieposiadający ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia klęski, nie mają możliwości skorzystania z obniżonego oprocentowania kredytów preferencyjnych.