« powrót    |    Drukuj
Umowa o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności WTZ w Ostrowach - zawarta
Data publikacji: 2020-08-03, 19:37:13
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski przy kontrasygnacie Pani Lidii Siemiątkowskiej - Skarbnika Gminy zawiązał umowę z Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Mariusza Turalskiego - Starostę oraz Jarosława Ocickiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie Pana Krzysztofa Sobieckiego - Skarbnika Powiatu Sierpeckiego - na utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
Ze strony Powiatu podpisaną umowę przekazała na ręce Wójta Gminy Agnieszka Gorczyca Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu (PCPR). Warsztat terapii zajęciowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat będzie obejmował terapią zajęciową 30 uczestników, w ramach następujących pracowni:
1) Pracowania muzyczno-teatralna,
2) Pracownia artystyczna i rękodzieła,
3) Pracownia informatyczno- multimedialna,
4) Pracownia ogrodniczo - porządkowa,
5) pracownia kulturalno-oświatowa,
6) Pracownia gospodarstwa domowego i przystosowania do życia.

Warsztat będzie obejmował swą działalnością teren całego Powiatu Sierpeckiego. Termin przyjęcia uczestników i rozpoczęcia działalności rehabilitacyjnej ustala się na początek 2021r.

Powiat w ramach umowy zobowiązał się do pokrycia następujących kosztów związanych z utworzeniem i działalnością Warsztatu:
- koszty adaptacji pomieszczeń w wysokości: 255.327,12 zł. przekaże (powiat) w formie dotacji oraz 450.000,00 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu celowego “Wyrównywanie różnić miedzy obszarami III” obszar F; z ogólnej wartości kosztorysowej prac z wyposażeniem w wysokości 905.327,12 zł.

Koszty działalności warsztatu na rok 2021 tj. Od 01.01.-31.12.2021 roku zgodnie z przepisami prawa ustalono w wysokości: dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 650 880,00 zł., co stanowi 90% kosztów utrzymania dla 30 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Sierpeckiego w kwocie 72 320,00 zł., co stanowi 10% kosztów utrzymania 30 uczestników WTZ. Łączne dofinansowanie działalności w kwocie 723 200,00 zł. Gmina Gozdowo wnosi wkład własny w wysokości 200 000,00 zł. związany z utworzeniem Warsztatu. Należy mieć na uwadze, że obiekt stanowi własność Gminy Gozdowo.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman