« powrót    |    Drukuj
OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOZDOWO
Data publikacji: 2020-07-28, 14:40:07
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo
Gozdowo, dnia 28 lipca 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E / O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY GOZDOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo
Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 293 zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 283 zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 4 – 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie, ul. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, w pokoju 9, (I piętro) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie www.gozdowo.eu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo o godzinie 900.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru całej gminy, w granicach administracyjnych.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gozdowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.
Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Gozdowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie, ul. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, albo w formie elektronicznej, na adres sekretariat@gozdowo.eu. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza OOS – studium”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gozdowo.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


Wójt Gminy Gozdowo
/-/
Dariusz Kalkowski
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo
>
Studium
Prognoza oddziaływania na środowisko >
Prognoza
Kierunki i polityka przestrzenna >
Mapa 1
Prognoza oddziaływania na środowisko >
Mapa 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo >
Mapa 3
 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman