« powrót    |    Drukuj
Informacja dla właścicieli obiektów budowlanych
Data publikacji: 2019-11-27, 08:38:37
Przypominamy właścicielom obiektów budowlanych o obowiązku użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przeprowadzeniu okresowej kontroli.
Obowiązek prowadzenia pomiarów:

Ustawa „Prawo budowlane” nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek okresowej kontroli obiektu. Poniżej podajemy fragment Prawa Budowlanego, który mówi o tym:
Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
(J.t.: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126; zm.: Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676)
 
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1, pkt 1 lit. a), nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych a art. 29, ust. 1.

Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman