« powrót    |    Drukuj
XII Sesja Rady Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2019-09-24, 12:56:56
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Gozdowo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII SESJĘ RADY GMINY GOZDOWO, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.
Obrady Rady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Uprzejmie zapraszam

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Śmigielski


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

XII sesji Rady Gminy Gozdowo w dniu 27 września 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie

 
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Ustalenie porządku obrad XII sesji Rady Gminy Gozdowo.
3) Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Gozdowo.
4) Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy między sesjami.
5) Interpelacje i zapytania radnych.
6) Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo za I półrocze 2019 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Węgrzynowo.
10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych i powołania Komisji Skrutacyjnej.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
14) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019.
15) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16) Sprawy różne.
17) Zakończenie obrad.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman