Uchwały Rady Gminy
   Regulamin
   Deklaracja
 
 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej w miejscowościach na terenie gminy Gozdowo w 2017 roku


HARMONOGRAM ODBIORU DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - SUROWCE WTÓRNE I BIOODPADY

Cetlin, Miodusy, Reczewo, Bo
mbalice, Łysakowo, Bonisłąw, Rycharcice, Golejewo, Czachowo, Czarnominek, Gnaty, Bronoszewice, Stradzewo.
Harmonogram (pobierz)

Kowalewo
Podborne, Kowalewo Boguszyce, Kowalewo Skorupki, Kolonia Przybyszewo, Białuty, Kolczyn, Dzięgielewo, Czachorowo, Zakrzewko, Głuchowo, Zbójno, Rogienice, Rogieniczki, Lelice.
Harmonogram (pobierz)

Węgrzynowo, Wilkowo, Ostrowy, Kuniewo, Kurowo, Lisice Folwark, Kozice, Smorzewo, Kurówko, Antoniewo, Rempin, Rękawczyn, Lisewo Małe, Lisewo Duże.
Harmonogram (pobierz)

HARMONOGRAM ODBIORU DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - ODPADY ZMIESZANE

Cetlin, Miodusy, Reczewo, Bombalice, Łysakowo, Bonisław.
Harmonogram (pobierz)

Zbójno, Rogienice, Rogieniczki, Lelice.
Harmonogram (pobierz)

* Kowalewo Podborne, Kowalewo Boguszyce, Kowalewo Skorupki, Kolonia Przybyszewo, Białuty, Kolczyn, Dzięgielewo, Czachorowo, Zakrzewko, Głuchowo

Harmonogram
(pobierz)

Rempin, Rękawczy
n, Lisewo Małe, Lisewo Duże, Rycharcice, Golejewo, Czachowo, Czarnominek, Gnaty, Bronoszewice, Stradzewo.
Harmonogram (pobierz)

Węgrzynowo, Wilkowo, Ostrowy, Kuniewo, Kurowo, Lisice Folwark, Kozice, Smorzewo, Kurówko, Antoniewo.
Harmonogram (pobierz)


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO

Harmonogram (pobierz)


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za dzierżawę pojemników metalowych należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówką u inkasentów, którymi są: Robert Lubiński, Arkadiusz Jankowski.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku 2017 prowadzi firma „SITA” Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 


Instalacje do których są przekazywane odpady komunalne z terenu gminy:

  1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.
  1. Regionalny Zakład  Gospodarki Odpadami w Rachocinie, 09-200 Sierpc.


Osiągnięte poziomy w 2013 roku:

Ø  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł – 34,7 %

Ø  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł –15,7 %

Osiągnięte poziomy w 2014 roku:

Ø  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł – 32,3 %

Ø  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 21,1 %

Ø  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 52,8 %

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Ø  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o. o.  z siedzibą w Kielcach, ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce.

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru padlych zwierząt:

Ø  Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno.


Przypominam, o niezwłocznym uregulowaniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieuregulowania w/w zaległości, Wójt Gminy Gozdowo jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, na podstawie którego Wójt, również jako organ egzekucyjny, wszczyna egzekucję administracyjną, poprzez zajęcie składników majątkowych dłużników. Wskutek tego naliczane są także wszystkie koszty egzekucyjne, ponoszone podczas prowadzonej egzekucji. Aby uchronić się przed egzekucją administracyjną należy jak najszybciej uregulować zaległości z w/w tytułu.

Proszę również o terminowe regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co uchroni Państwa przed naliczaniem dodatkowych kosztów.


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) został zlokalizowany na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 12,09-213 Gozdowo.

            Odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od mieszkańców Gminy Gozdowo w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

            Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK we własnym zakresie i własnym transportem oraz pozostawić w miejscu wskazanym przez pracownika przyjmującego odpady.

            Odpady przekazywane do PSZOK powinny być posegregowane.

Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia, iż odpady są zanieczyszczone lub nieposegregowane.

            W przypadku odpadów niebezpiecznych (tj. przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca się, aby odpady były przekazywane w opakowaniach umożliwiających identyfikację odpadu.

            Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK można uzyskać w siedzibie GZGK, ul. K.Gozdawy 12,09-213 Gozdowo lun pod nr tel. 24276 25 39.

POJEMNIKI / WORKI

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się we własnym zakresie w pojemniki na odpady komunalne zmieszane.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane są nieodpłatnie  przez firmę „SITA” po każdorazowym odbiorze zapełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym.
   
POPIÓŁ / ODPADY ZIELONE

ZABRANIA SIĘ !  gromadzenia popiołu i odpadów zielonych w pojemnikach przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub pozostałych, które nie należą do odpadów selektywnie zebranych oraz w workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia obecności popiołów w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane będą nakładane kary finansowe.

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, w różnego rodzaju pojemnikach np. wiadra lub w pojemnikach metalowych o pojemności do 80l, dostępnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

 Urząd Gminy w Gozdowie oferuje dwie możliwości wyposażenia posesji w w/w pojemniki:

1- sprzedaż nowych metalowych pojemników o pojemności 80l,

2- najem pojemnika o pojemności 80l według następującej odpłatności:

 

Wielkość pojemnika

Cena sprzedaży brutto 1 szt. nowego pojemnika w cenie zakupu (zł.)

Dzierżawa brutto 1szt. pojemnika w skali miesiąca.


80l


95,94


2,00

 


W przypadku chęci zawarcia umowy dzierżawy prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Istnieje również możliwość bezpłatnego przekazywania popiołów do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po dostarczeniu własnym transportem.

 Popiół będzie odbierany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w drugi i ostatni czwartek miesiąca.

           

OPŁATY


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za dzierżawę pojemników metalowych należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówką u inkasentów, którymi są: Robert Lubiński, Arkadiusz Jankowski.

 

ZGŁOSZENIA O NIEODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

 W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę „SITA” zgodnie z ustalonym harmonogramem, należy taki fakt niezwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy Gozdowo.

Reklamację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gozdowo, pokój nr 10  bądź telefonicznie pod nr. tel.24/364-48-25 w godz. pracy Urzędu 7.15-15.15.

 Jeśli firma nie odbierze odpadów w terminie, według podanego harmonogramu, to następnego dnia należy zgłosić reklamację, podając adres, nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów (zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina wysyła do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania korespondencji, na realizację reklamacji.      

Wszelkie informacje dotyczące Gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19,09-213 Gozdowo, pokój nr 10  lub  pod nr tel. 24/ 364-48-25.

       
 SEGRAGACJA

Odbiór selektywnie zebranych odpadów realizowany będzie zgodnie z harmonogramem 1 raz w miesiącu. Wystawiać należy tylko worki pełne.

Poniżej przedstawiamy sposób segregacji odpadów komunalnych:

 1/worek niebieski – papier i tektura (gazety,magazyny,katalogi,prospekty,listy, papier do pisania,zeszyty, książki, tekturowe pudełka i kartony, torebki i worki papierowe)

 Nie należy wrzucać : zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki,folii, torebek plastikowych,tekstyliów, styropianu,opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach,opakowań po materiałach niebezpiecznych np. oleju, opakowań po produktach spożywczych i mięsnych, artykułów higienicznych np.,pieluch jednorazowych,worków po cemencie i zaprawach, tapet.

 2/worek zielony – szkło ( czyste słoiki bez nakrętek, jednorazowe butelki białe i kolorowe po sokach,napojach,wodzie bez korków i zakrętek,szklane opakowania po kosmetykach)

 Nie należy wrzucać: ceramiki(porcelana, naczynia typu arco, talerze,doniczki, szkła zbrojonego, zakrętek,kapsli i korków,zużytych żarówek,lamp halogenowych,szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych wraz z zawartością ,szkła okiennego,luster,szkła żaroodpornego okularowego.

 3/worek żółty – tworzywa sztuczne/opakowania wielomateriałowe (zgniecione jednorazowe butelki po napojach, opakowania po srodkach do prania,szamponach,mydłach w płynie,pojemniki po artykułach sypkich,duże folie opakowaniowe,worki foliowe,reklamówki plastikowe ,plastikowe nakrętki od butelek,plastikowe opakowania po kosmetykach)

 Nie należy wrzucać:opakowań plastikowych z resztkami zawartości,opakowań po lekarstwach,opakowań i butelek po olejach(spożywczych,chłodniczych,silnikowych), pojemników po farbach i lakierach,styropianu,opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,baterii, opakowań  po aerozolach.

 Wymienione frakcje, których nie można wrzucać do odpadów segregowanych, należy wrzucać do odpadów zmieszanych.

 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym również odpadów zielonych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym również odpadów zielonych, może być realizowana poprzez ich gromadzenie:

  • w przydomowym kompostowniku, którego zawartość będzie przez Państwa wykorzystywana we własnym zakresie
  • w odpowiednim worku lub pojemniku, który będzie odbierany od Państwa przez firmę "SITA" 

 Selektywna zbiórka popiołu

Popiół należy gromadzić w oddzielnym pojemniku lub worku na terenie posesji i można będzie przekazać w trakcie zbiórki do GZGK w Gozdowie.

 

OBIEKTY NIEZAMIESZKAŁE

Właściciele posesji na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady tj. szkoły, sklepy, cmentarze itp. są zobowiązani do dostosowania pojemności pojemników do indywidualnych potrzeb uwzględniając zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo”. Ponadto, właściciele takich posesji są obowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług, wykonywanych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
 

DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, są zobowiązani do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę wcześniej złożonej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć :
a) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub

c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman