Wójt Gminy Gozdowo

informuje


1. W 2016 r. producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2016 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 2016r.,
b) od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r.
2. Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Gozdowo (pokój nr 7), a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie (www.gozdowo.eu).
3. Limit zwrotu podatku w 2016r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
4. Pieniądze wypłacane będą w terminach:
a) 1 – 29 kwietnia 2016r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1- 31 października 2016r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

                                                                                                                          Wójt Gminy Gozdowo

                                                                                                                                                                                 Dariusz Kalkowski

Pobierz wniosek
 Pobierz zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego


OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCHOd 1 lipca 2008r. rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych mają obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50%powierzchni upraw.
Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Ubezpieczenie obejmuje uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wsadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nakłada na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli zawartych umów ubezpieczenia. Są one przeprowadzane każdego roku w miesiącach wrzesień – październik. Osoby kontrolowane, które nie posiadają ubezpieczonej co najmniej 50% powierzchni upraw mają obowiązek wniesienia na rzecz gminy opłaty w wysokości 2 euro od 1 ha.
Ponadto rolnicy nieposiadający ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia klęski, nie mają możliwości skorzystania z obniżonego oprocentowania kredytów preferencyjnych.


Zwrot podatku akcyzowego
w 2014 r.

1. W 2014 r. producent rolny składa do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2014 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

b) od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

2. Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Gozdowo (pokój nr 1).

3. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych.
4. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminach:
a) 2 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1- 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

UWAGA:
W terminie
od 1 lutego  2014 r. do 28 lutego 2014 r. wypełnione wnioski wraz z załączonymi fakturami przyjmuje P. Monika Pawłowska w pok. nr 1 Urzędu Gminy w Gozdowie (KASA)

Pobierz wniosekUwaga producenci rolni!!!
Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.
Zmiany te powstaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r., poz. 616);
Przypominamy jednocześnie, że do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłatami objęty jest materiał siewny - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
Stawki dopłat wynoszą: 100 zł/ha dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych 160 zł/ha dla roślin strączkowych oraz 500 zł/ha dla upraw ziemniaka. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.
Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.


Badanie struktury gospodarstw rolnych w dn. 1 czerwca - 8 lipca 2013 r.

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne w obwodzie łowieckim nr 178


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o niewypalanie traw i gruntów rolnych.
 


Wójt Gminy Gozdowo przypomina:


CHROŃMY SWOJE POLA OD GMO

Od 28 stycznia 2013 r w Polsce obowiązuje zakaz upraw Genetycznie Modyfikowanych Odmian. Każdy rolnik, który wysieje uprawy GMO – jego plantacja zostanie zniszczona na jego koszt oraz zapłaci on 200% wartości nasion jako karę. (Rozporządzenie Rady Ministrów RP z dnia 28.01.2013r.)

Więcej informacji


OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Od 1 lipca 2008r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik winien zawrzeć umowę ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczania upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, w okresie od zasiewu lub wsadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2013r. umów ubezpieczeń z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie; Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.

Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia jest przeprowadzana w miesiącach wrzesień - październik każdego roku przez komisję powołaną przez Wójta Gminy.


Informacja o wyrobach zawierających azbest
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), obowiązuje nowy wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest, który wymaga m.in. uwzględnienia danych dot. numeru działki ewidencyjnej i numeru obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

W związku z tym proszę mieszkańców, którzy posiadają budynki pokryte eternitem (a w styczniu 2012r. nie składali informacji wg nowego wzoru) o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Gozdowie (pokój nr 14) w terminie do dnia 31 stycznia 2013r. w celu wypełnienia niezbędnej informacji.

Proszę nie mierzyć ilości eternitu znajdującej się na nieruchomości, gdyż Gmina posiada już powyższe dane.

Bliższych informacji udziela: Beata Kaczorowska, tel 24 276-21-12.KRUS apeluje:


Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych KRUS

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman