OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Gozdowo o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo
 
OBWIESZCZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

STAWKI PODATKU ROLNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2014

Uchwałą Nr 259/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gozdowo w 2014 roku ustalono stawkę podatku rolnego w kwocie 43,00 zł/dt

Uchwałą Nr 260/XXVII/132 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. ustalano stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- budynków gospodarczych lub ich części położonych na gruntach po byłych gospodarstwach rolnych, pozostałych po sprzedaży bądź przekazaniu gruntów na następcę lub Skarb Państwa - 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2 % ich wartości.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budynki mieszkalne lub ich części,
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz na cele ochrony p. poż.
Zwolnienia nie obejmują budynków, gruntów oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


PRZYGOTUJ ODBIORNIK TV DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce to zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową. Oznacza to, że mieszkańcy gminy Gozdowo, którzy do 17 czerwca 2013 r. nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej. Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4) lub zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki (tzw. Set-top-box) podłączony do telewizora oraz tak jak dotychczas antena naziemna.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii: 800 007 788 lub strony internetowej www.cyfryzacja.gov.pl
Widzowie odbierający telewizję satelitarną nie muszą podejmować działań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż proces ten dotyczy telewizji naziemnej.

Jak wybrać antenę do odbioru NTC
Materiał o naziemnej telewizji cyfrowej
XV edycja konkursu gminnego pn. „Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2013”

Wójt Gminy Gozdowo przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Płock oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Sierpcu, wzorem lat poprzednich organizują XV edycję konkursu gminnego  pn.

„Piękna, funkcjonalna i bezpieczna

zagroda 2013”

Zasady udziału w konkursie określa Regulamin, zatwierdzony przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia i zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gozdowo.bipst.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Zgłoszenia należy składać w biurze Rady Gminy (pokój Nr 10) w terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku, na druku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu lub można pobrać ze strony internetowej lub w biurze Rady Gminy.

Laureaci pierwszego miejsca ubiegłorocznej edycji konkursu nie mogą brać udziału w tegorocznym konkursie 2013.

Powołana przez Wójta Gminy komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszonych zagród w terminie od 01 lipca do 12 lipca 2013 roku.

Kryteria oceny są następujące:
1. Ogólny wygląd zagrody lub działki:
    • porządek i bezpieczeństwo
    • stan techniczny i estetyka budynków
2. Funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie zagrody lub działki
    • wydzielenie części mieszkalnej i gospodarczej
    • ogrodzenie zagrody w tym żywopłoty
    • urządzenie ogrodu:
       - Część wypoczynkowa i ozdobna
       - Część produkcyjna ( warzywnik, sad, jagodnik)
3. Gromadzenie i zagospodarowanie odpadów i ścieków
    • szambo, bezobsługowa oczyszczalnia
    • stosowanie biopreparatów do utylizacji ścieków
    • właściwie urządzony i zabezpieczony śmietnik

Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.


BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało elektroniczną wersję Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powstała jako jawna prezentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Ma przyczyniać się do pogłębiania wiedzy oraz świadomości społecznej o bezpieczeństwie Polski i Polaków – wszystkich jego dziedzin: obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Dedykowana jest wszystkim obywatelom – pracownikom struktur państwowych, organizacji publicznych i niepublicznych, uczniom, studentom, nauczycielom, ekspertom, publicystom, politykom i decydentom. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Białej Księdze: www.spbn.gov.plWstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman