Infrastruktura rekreacyjna, społeczna i sportowa

Infrastruktura rekreacyjna

• Staw w Gozdowie
Staw zlokalizowany jest przy wjeździe od strony północnej do Gozdowa, tuż przy drodze powiatowej, tym samym w dużym stopniu ogrywa rolę tzw. „pierwszego wrażenia” i przyczynia się do wizerunku całej miejscowości. Zbiornik wodny efektownie komponuje się z otaczającą przyrodą i zwraca uwagę przejezdnych, szczególnie wiosną i latem, gdy na lustrze wody dostojnie pływają łabędzie oraz niektóre gatunki ptactwa wodnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gozdowa wykonano zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Od strony północnej został wybudowany chodnik, na którego trasie znajdują trzy zatoczki, zaś na końcu niewielki plac. W tych przestrzeniach umiejscowiono ławki oraz kosze na śmieci. Powstała estetyczna alejka spacerowa, zagospodarowana zielenią. Natomiast od północno-wschodniej strony stawu nad rowem melioracyjnym pobudowana jest kładka dla pieszych, która została zaopatrzona w barierki ochronne. Wzdłuż nowej alejki oraz prostopadłej ulicy Krystyna Gozdawy powstało 12 szt. lamp oświetleniowych. Estetyczne oświetlenie dodało swoistego uroku powstałemu terenowi rekreacyjno-wypoczynkowemu. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w 2011r. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

• Staw w Lelicach
Staw zlokalizowany jest przy wjeździe od strony południowej do Lelic, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 560 relacji Bielsk-Brodnica. W latach 2014-2015 zrealizowano przedsięwzięcie polegające na rekreacyjno-wypoczynkowym zagospodarowaniu dwóch zlokalizowanych obok siebie zbiorników wodnych wraz z terenem przyległym. Zbiorniki zostały ogrodzone częściowo drewnianymi płotkami, a między nimi powstało dekoracyjne drewniane przejście dla pieszych w kształcie mostka. Wokół powstały estetyczne ścieżki żwirowe i kamienne oraz placyki utwardzone łamanymi płytami granitowymi, prowadzące do poszczególnych miejsc. W części południowo – wschodniej na utwardzonym terenie usytuowana została scena w kształcie okręgu wraz z siedziskami dla widowni w kształcie półokręgu.
Od strony południowej umiejscowiono grill oraz ośmioboczną, zadaszoną drewnianą altanę, wewnątrz której znalazły się ławeczki. W pobliżu powstał mini plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
W narożniku północno-wschodnim przygotowany został plac ogrodzony panelami ogrodowymi, w którym podczas organizowanych imprez i uroczystości będą usytuowane przenośne toalety. Nieopodal wykonano parking samochodowy. Do wypoczynku zachęcają zamontowane ławeczki parkowe.
Wolne przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią, a kompleks atrakcyjnie oświetlony jedenastoma lampami ledowymi. W zbiorniku wodnym zamontowano pływającą fontannę i został podwodnie podświetlony przez 6 lamp kolorowych. Całość dopełnia niezwykła wieczorna atmosfera, kiedy w mroku kończącego się dnia staw zdaje się ożywiać i wprowadzać nas w swój własny, magiczny świat.
Udało się stworzyć niebanalny kompleks rekreacyjny przeznaczony do odpoczynku, relaksu i spotkań mieszkańców. Miejsce, które integruje, skłania do rozmów, ale daje również odrobinę wytchnienia i izoluje od codziennego zgiełku. Stanowiąc jednocześnie ciekawe uzupełnienie naszej najbliższej przestrzeni, tworząc ją piękniejszą pod każdym względem.
Inwestycja została zrealizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.


• Park zabytkowy w Gozdowie wraz z terenem przyległym

Park położony jest w centrum wsi Gozdowo zajmuje pow. 3,32 ha, natomiast teren przyległy zajmuje obszar ok. 4 ha. Centralną część parku stanowi duża nie zadrzewiona polana, na której stał dwór pochodzący z początku XIX wieku. Była to budowla składająca się z centralnej parterowej części i bocznych piętrowych skrzydeł. Wszystkie człony dworu przykryte były dachem dwuspadowym. Dwór został przebudowany w 1876 roku. W latach dwudziestych jako właścicielka Gozdowa (majątek 870 ha) figuruje Jadwiga Krzętowska, jako współwłaściciel wzmiankowany jest także Ryszard Krzętowski – zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Po wojnie w budynku mieściła się szkoła, później „Klub Rolnika” i sklepy. W latach 80-tych XX w. dwór spłonął, a obecnie nie ma po nim śladu.

Ciekawostką jest fakt, że Jan Żyliński (ur. w 1951r. w Londynie, biznesmen w branży nieruchomości i najbogatszy Polak na Wyspach) – wnuk Jadwigi Krzętowskiej, w wieku 6 lat obiecał swojej babci, że wybuduje taki sam dwór jaki miała w Gozdowie. Obietnicy dotrzymał i 50 lat później wybudował pałac White House w londyńskiej dzielnicy Ealing. Pałac nazywany „polską wyspą na angielskim morzu” wyceniany jest na 10 mln funtów i olśniewa wszystkich odwiedzających. Stał się centrum spotkań towarzyskich, wydarzeń kulturalnych i balów charytatywnych. White House został uznany przez Time Out za jeden z 6 najciekawszych budynków w Londynie.
Jan Żyliński jest również fundatorem pierwszego w Polsce pozłacanego pomnika – Złotego Ułana. Zbudował go ku czci Kawalerii Polskiej i swojego ojca, rotmistrza Andrzeja Żylińskiego, dowódcy zwycięskiej szarży pod Kałuszynem w 1939 r. i osobistego adwokata gen. Andersa.

Z dawnej kompozycji zagospodarowania parku pozostał staw z wyspą usytuowany na osi wschodniej dworu, aleja dojazdowa do dworu od strony zachodniej – dziś dojazd do szkoły, aleja grabowa, altany drzewa lipowe i grabowe oraz liczne grupy starych drzew. Park nie jest ogrodzony a usytuowanie jego w centrum miejscowości umożliwiło wydeptanie licznych ścieżek skrótowych. W parku zachowała się duża ilość drzew pochodzących z pocz. XIX wieku. Należą tu przede wszystkim graby (Carpinus bet ulus) oraz lipy (Tilia mordata). Dużą grupę stanowią jesiony wyniosłe (Fraxinus Excelsior) o obwodach pni do 230 cm, oraz robinie akacjowe (Robinia pseudoacacia).
Wśród zwartych skupin drzew szczególnie wzdłuż granicy wschodniej obok, olch, brzóz, jesionów i klonów występują pojedyncze egzemplarze świerków pospolitych. W pobliżu stawu zlokalizowane są drzewa będące pomnikami przyrody: 3 szt. Lipy drobnolistnej (Tilia cordata).

Teren parku wraz z otoczeniem od zawsze był szczególnym miejscem dla mieszkańców Gozdowa, wynikającym z lokalizacji, posiadającym walory kompozycyjne i historyczne. Starsi mieszkańcy do tej pory wspominają stary dwór i jego ciekawą przeszłość. Władze Gminy Gozdowo już od 2007r. stopniowo realizują przedsięwzięcia i projekty mające na celu rewitalizację parku oraz jego rekreacyjne dla mieszkańców zagospodarowanie. W I etapie częściowo odnowione zostały alejki spacerowe, wzdłuż których powstały lampy oświetleniowe. Zmodernizowany i wyposażony w nowe urządzenia został usytuowany od strony południowej plac zabaw, cieszący się dużą popularnością wśród najmłodszych. Dzięki możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych UE oraz WFOŚiGW w Warszawie przeprowadzono kolejne projekty. W 2012r. zrealizowano dwie inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwsza polegała na przebudowie i rozbudowie sceny koncertowej, zaś druga na zagospodarowaniu terenu przy boisku do piłki nożnej. Sama scena jest miejscem organizacji gminnych wydarzeń, to właśnie wokół niej skupiają się najważniejsze chwile dla mieszkańców Gozdowa. Tutaj odbywają się uroczystości gminne jak Festyn Dożynkowy, Maraton Trzeźwości, rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego i inne. Scena była obiektem zbyt małym i niedostosowanym do bieżących potrzeb, ograniczała potencjał twórczy organizatorów oraz nie spełniała oczekiwań publiczności. Była pokryta dachem na konstrukcji stalowej, bez obudowy ścian. Przed sceną znajdował się utwardzony betonem plac do tańca, przed którym zamontowano kilka ławek bez oparć. Rozbudowa i przebudowa sceny polegała na zwiększeniu powierzchni użytkowej wraz z obudową ścian, w celu polepszenia akustyki, budowie pomieszczenia technicznego, rozbudowie widowni i nieznacznym powiększeniu placu do tańca. Wymienione zostały również ławki.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności zaplanowano sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki nożnej. Przy boisku zamontowane zostały dwa piłkochwyty oraz dwie wiaty stadionowe, wokół boiska usytuowano ławki. Natomiast w bezpiecznej odległości powstał otoczony ławkami grillownik w postaci kręgu paleniskowego, wykonany z kamienia polnego.
W 2014r. dokonano konserwacji i pielęgnacji pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzację zabytkowych parków i alei. W celu poprawy zdrowotności i stanu sanitarnego drzew wykonane zostały cięcia techniczne w koronach drzew oraz zdjęcie suchych i połamanych gałęzi na 56 szt. drzew (w tym na 2 szt. lip będących pomnikami przyrody), wykonane zostały również nasadzenia wraz opalikowaniem 4 szt. drzew lip. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


W 2015r. prace w gozdowskim parku znowu nabierają tempa. Zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące centralnej jego części, gdzie zlokalizowany jest staw z wysepką. Staw został oczyszczony i pogłębiony, w celu uzyskania efektu zwierciadła wody. Wykonano przejście na wyspę w formie nasypów, na których powstały pomosty z barierkami. Na wysepce usytuowano drewnianą altankę. Wokół stawu oraz na terenie przyległym wykonane zostały alejki żwirowe, wzdłuż których zamontowano ławki. Przy głównych wejściach do parku stanęły 3 kamienno-drewniane wieżyczki, które wkomponowały się w otoczenie. W centralnej części parku na postumencie z kamienia polnego umieszczono drewnianą rzeźbę sarny. W pobliżu placu zabaw zamontowano tablicę z obrazem przedstawiającym dawny dwór w Gozdowie. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W efekcie powstała przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa, która ubarwiła naszą gminę. Stworzone zostało wyraziste miejsce, które nadało charakter miejscowości Gozdowo i sprawiło, że żyje i mieszka nam się tu przyjemniej.

• Zagospodarowany teren przy ul. Jana Pawła II w Gozdowie
W pobliżu Publicznego Gimnazjum w Gozdowie od strony południowej w 2015r. powstało nowe rekreacyjno-wypoczynkowe miejsce. Na specjalnie przygotowanym placu umieszczone zostały urządzenia siłowe zakupione z funduszu sołeckiego. Siłownia zewnętrzna pozwala na połączenie ruchu na świeżym powietrzu z obcowaniem wśród ludzi, ale także promuje aktywny styl życia, coraz bardziej popularny w ostatnim czasie.
Alejka prowadząca do Szkoły od strony ul. Strażackiej oraz ścieżki w pobliskim terenie zostały wyłożone estetyczną kostką brukową, a przy nich zamontowano ławki parkowe. Nad rowem melioracyjnym od strony ul. Płockiej powstała kładka z barierkami, która wkomponowała się w otoczenie.

Kompleks został zagospodarowany zieleńcami, wykonano prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu i wyrównaniu terenu. W dalszej kolejności wykonano nasadzenia. Całość uatrakcyjniła ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Wzdłuż alejek spacerowych ustawione zostały elementy infrastruktury edukacyjnej (3 tablice informacyjne, 1 słup edukacyjny i 1 gra edukacyjna), które tematyką nawiązują do gatunków rodzimych fauny i flory znajdujących się na okolicznych terenach. Ścieżka to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także znakomite miejsce na lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży. Zadania polegające na powstaniu zieleńców oraz ścieżki edukacyjnej zostały dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie.
Kompleks jest ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscem, który chętnie odwiedzają osoby w każdym wieku. Jest wyrazem prężnego rozwoju regionu i dowodem dbałości o poprawę jakości życia mieszkańców.
Przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Jana Pawła II będzie kontynuowane, mamy mnóstwo energii i pomysłów aby plany zrealizować.

 Zagospodarowany teren przy Szkole Podstawowej w Ostrowach
Teren przy Szkole Podstawowej w Ostrowach w 2011r. został przystosowany na cele rekreacyjno-sportowe. Plac został ogrodzony, na nim znajduje się boisko o charakterze wielofunkcyjnym oraz grillownik w postaci kręgu paleniskowego wykonany z kamienia polnego i otoczony przenośnymi ławkami. Wykonano dwie bramy wjazdowe i dwie bramki wejściowe. Teren dojścia i dojazdu utwardzono płytami ażurowymi. Zamontowane zostały również ławki i ustawione gotowe bramki. Całość utworzyła zgrabną scenerię, która przyczyniła się do poprawy estetyki oraz rozwoju turystyki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

• Place zabaw
Gmina może pochwalić się miejscami zabaw dla dzieci w miejscowościach Gozdowo, Lelice, Rempin oraz mniejsze obiekty w miejscowościach Cetlin, Kowalewo Podborne, Rogienice, Dzięgielewo, Ostrowy, Bonisław, Bombalice, Czachorowo i Bronoszewice.

Infrastruktura społeczna (budynki wiejskie)
Na terenie gminy Gozdowo zlokalizowane są budynki wiejskie, które służą potrzebom lokalnej społeczności, zlokalizowane są w miejscowościach: Rempin, Golejewo, Cetlin, Dzięgielewo, Rogienice, Bonisław, Kolczyn, Bombalice, Kurowo, Reczewo, Bronoszewice i Kowalewo Podborne.

W 2012r. przeprowadzono modernizację świetlicy wiejskiej w Rempinie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i wyposażenie. Dostosowana została termoizolacyjność przegród zewnętrznych do obowiązujących przepisów. Pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęty m.in.: stół bilardowy, nakładkę na stół do gry w ping-ponga, stół do gry w piłkarzyki, biurka, krzesła i inne. Podczas wakacji funkcjonuje w nim świetlica środowiskowa, odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W 2013r. przeprowadzono remont budynku wiejskiego w miejscowości Golejewo. Wykonano: wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, roboty remontowe wewnątrz budynku, docieplenie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wykończeniowe. Remont budynku stworzył warunki do integracji międzypokoleniowej i wzmocnił więzi międzyludzkie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Budynki w pozostałych miejscowościach są systematycznie remontowane i przystosowywane do bieżących potrzeb przy udziale mieszkańców poszczególnych sołectw.

Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy Gozdowo znajduje się infrastruktura sportowa:

 • Hala sportowa przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Gozdowie.
 • Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Lelicach
 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gozdowie
 • Szkolne boisko lekkoatletyczne z bieżnią i boiskiem do koszykówki przy Publicznym Gimnazjum im. JP II w Gozdowie
 • Boisko wielofunkcyjne przy kompleksie Szkół w Gozdowie
  Obiekt powstał w 2012r. w ramach działania ‘Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 i składa się z dwóch części otoczonych ogrodzeniem wysokości 4m. W części o wymiarach 15,5×36 m zlokalizowany będzie samodzielny kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 10,97×23,78 m. Natomiast na obszarze o wymiarach 63,5×36 znajdą się boiska: do piłki nożnej 57×30 m, do piłki ręcznej 44×22 m, do koszykówki 15×28, do siatkówki (dwa) 9×18 m i kort tenisowy 10,97×23,78 m.
 • Boisko wielofunkcyjne przy kompleksie szkół w Lelicach
 • Obiekt został pobudowany w latach 2009-2010 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Boisko jest pokryte trawą syntetyczną i składa się z: boiska do piłki ręcznej i nożnej (42x22m), boiska do koszykówki (15x28m), boiska do siatkówki (9x18m) oraz kortu tenisowego (10,97×23,78m). Obiekt zlokalizowany jest w centrum miejscowości w pobliżu Szkół: Podstawowej i oddziału Gimnazjum.
 • Boisko trawiaste w Ostrowach
 • Boisko trawiaste w Lelicach
 • Obiekt zlokalizowany jest przy drodze powiatowej relacji Lelice-Gozdowo, tuż przy lesie. Korzystają z niego głównie sportowcy z klubu „ORKAN”. Przy boisku istnieje zaplecze techniczne do dyspozycji drużyny. Zamontowane są bramki oraz wiaty stadionowe. Boisko wymaga modernizacji.
 • Boisko trawiaste w Gozdowie
 • Zlokalizowane jest w pobliżu kompleksu szkół oraz parku zabytkowego. Korzystają z niego głównie sportowcy z klubu „OLIMPIA”. Na boisku zamontowane są piłko chwyty oraz wiaty stadionowe i ławki.
 • Boisko trawiaste w Rempinie
 • Boisko położone jest w znacznej odległości od zwartej części miejscowości. Korzystają z niego głównie sportowcy z klubu „CZARNI”. Boisko w latach 2013-2014 zostało z modernizowane poprzez budowę ogrodzenia panelowego wraz z boiskiem do piłki nożnej oraz infrastruktura towarzyszącą.