Konkurs plastyczno-literacki „Piękna jest moja Ojczyzna”

Zbliżają się ważne święta – Uchwalenie Konstytucji 3 maja, a także Święto Flagi, stąd warto wspomnieć polskie symbole narodowe oraz zastanowić się nad tym Czym jest dla mnie Ojczyzna? Wójt Gminy Gozdowo oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie postanowili zorganizować konkurs pt. „Piękna jest moja Ojczyzna”.

Intencją organizatorów konkursu jest uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na wartości patriotyczno-narodowe, wzbudzanie uczuć patriotycznych i narodowej dumy, a także tworzenie okazji do działalności plastycznej i literackiej związanych z naszą Ojczyzną.

Regulamin Konkursu plastyczno-literackiego pt. „Piękna jest moja ojczyzna”

Organizatorem konkursu pt.: „Piękna jest moja ojczyzna” jest Wójt Gminy Gozdowo oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie wraz z Filią w Lelicach.

1. Cele konkursu:

 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i literackiej,
 • uwrażliwienie na wartości patriotyczno- narodowe
 • wzbudzanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych uczuć patriotycznych i narodowej dumy,
 • wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego,
 • docenienie umiejętności i uzdolnień plastycznych i literackich uczestników.
 • promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie talentów

2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

kategoria  plastyczna – dzieci od 3 do 11 lat

kategoria literacka – młodzież od 12 lat i Dorośli
 

Warunki techniczne:

Kategoria plastyczna

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką (np.  rysunek, grafika, malarstwo itp.) w formacie A4 o tematyce patriotycznej: (godło Polski, flaga biało-czerwona, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, legendy polskie, polskie tradycje i obyczaje”).


Kategoria literacka

 • forma:  dowolna (np.  opowiadanie, esej, wiersz, list)
 • treść:  odwołanie do tematyki konkursu „Piękna jest moja Ojczyzna”
 • wydruk:  max. 3 stron A4, wielkość czcionki  12,5 odstęp 1,5

3. Ocena prac konkursowych:

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja powołana przez Organizatorów. Komisja przy ocenianiu prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:

Kategoria plastyczna:

 • zastosowanie różnorodnych technik wykonania i oryginalność,
 • walory artystyczne,
 • samodzielność wykonania pracy przez dzieci przy minimalnym wkładzie osób dorosłych.

Kategoria Literacka

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy, ciekawy sposób prowadzenia narracji,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 28 kwietnia br.

5. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby:

 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19,
 • Filii Biblioteki w Lelicach – ul. Szkolna 1,

lub pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@gozdowo.eu

6. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z podpisanymi oświadczeniami. (formularz dostępny pod adresem https://forms.gle/6Z7Qsn84KHWAnYUL7 )

7. Spośród prac wybierzemy najciekawsze i nagrodzimy drobnymi upominkami – książkami.

8. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac oraz zastrzegają sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac i ich publiczne udostępnienie.

9. Przystąpienie do Konkursu pt. ,,Piękna jest moja Ojczyzna” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz umieszczania wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy Gozdowo oraz Facebook (Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.) i prasie. Przetwarzanie ma na celu wyłącznie promowanie działań kulturalnych. Niemniej jednak uczestnikowi przysługuje prawo odmowy zgody  w każdym momencie, także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych.

10. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem, że dane laureatów mogą być przetwarzane w materiałach promocyjnych Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

11. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

12. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Osoby poniżej 18 roku życia powinny dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego upoważniającą je do wzięcia udziału w konkursie o następującej treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin konkursu pt. „Piękna jest moja ojczyzna”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

W przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną należy dołączyć skan oświadczenia.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.

Zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na Wasze pomysły!

Ewentualne pytania prosimy kierować na maila biblioteka@gozdowo.eu Facebooka biblioteki https://www.facebook.com/gbpgozdowo lub telefonicznie pod nr telefonu 24 276 21 79.