Informacja – Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Gozdowo powołaną do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Koszty działalności Warsztatu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90% oraz ze środków finansowanych Powiatu Sierpeckiego 10%.

Celem warsztatu jest:

 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji.

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla 30 osób dorosłych ze znacznym , jak również umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zakwalifikowanych na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. WTZ jest placówką pobytu dziennego i czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie.

 Zajęcia odbywają się w 5-osobowych grupach w pracowniach:

 • kulturalno – oświatowej
 • muzyczno – teatralnej
 • gospodarstwa domowego
 • artystycznej i rękodzieła
 • komputerowo – multimedialnej
 • ogrodniczo – porządkowej

W ramach zajęć prowadzona będzie również fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa, a także wszyscy uczestnicy Warsztatu objęci będą wsparciem i opieką  psychologa i pielęgniarki. W Warsztacie prowadzony jest również trening ekonomiczny.

Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:

 • podanie o przyjęcie do Warsztatu
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na udział w warsztacie terapii zajęciowej
 • dokumentacja medyczna

W sprawach informacji proszę dzwonić pod nr 695997779 – Kierownik Magdalena Nawrocka.