Rekrutacja do szkół i przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na nowy rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA  DO  KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, przyjmuje się na  podstawie zgłoszenia rodziców – obowiązkowo  z urzędu.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych dzieci zamieszkałych  poza obwodem szkoły

  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych  potrzeb społecznych.

Kryteria zostały ustalone:

 Uchwałą  Nr XXV/196/17 Rady Gminy  z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie ustalenia zasad     i kryteriów  na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych zostały określone:

Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Gozdowo  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gozdowo na rok szkolny 2021/2022  /Załącznik Nr 2/

REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA  ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

I Etap

  1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym w wieku od 3 do 4 lat mają prawo do kontynuowania wychowania  przedszkolnego w roku szkolnym  2021/2022 w pierwszej kolejności na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.
  2. Dzieci 6 letnie są w obowiązku odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym  w  przedszkolu lub  szkole podstawowej tzw. „0” zgodnie obowiązującymi obwodami szkół podstawowych lub mogą rozpocząć naukę w  klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym  2021/2022, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice oraz dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

II Etap

W przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji  lub jeżeli przedszkole czy oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone:

 Uchwałą    Nr XXV/196/17 Rady Gminy  z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów  na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.

Natomiast harmonogram czynności rekrutacyjnych jest określony w /Załączniku Nr 1/ do Zarządzenia Nr 10/2021 Wójta Gminy Gozdowo  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gozdowo na rok szkolny 2021/2022.

Szczegółowe informacje oraz formularze i dokumenty będą dostępne w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Referat Oświaty