Ogłoszenie o przetargu!

Wójt  Gminy  Gozdowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

            Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7.   

Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.   

          Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 14 760,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 150,00zł, wadium wynosi: 1 500,00 zł.

          Informacje  dotyczące  przetargu   i  regulaminu można  uzyskać   w  Urzędzie  Gminy w  Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo  (pokój  nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 10.06.2022r.  o  godz. 900       w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie.

          Warunkiem  udziału   w  przetargu  jest:

wpłacenie   wadium   na  rachunek  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie nr  86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 06.06.2022r. 

          Wadium  wpłacone  przez oferenta, który przetarg wygrał  zostanie  zaliczone na  poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu   przetargu.  Wadium przepada na rzecz  Gminy  Gozdowo  w  razie   uchylenia  się  od  zawarcia   umowy  kupna – sprzedaży  przez  uczestnika,  który  przetarg   wygrał.

          Osoby biorące  udział  w  przetargu  winny  zapoznać  się  z  przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.

          Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu  notarialnego.

          Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.