« powrót    |    Drukuj
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2018-10-04, 10:39:48
Serdecznie zapraszamy sołectwa, stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Gozdowo do udziału w Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo, który odbędzie się 13 października (sobota) br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.
REGULAMIN

TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO

1. Organizator:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

2. Cele:
• Rozwijanie aktywności sportowej.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Integracja środowiska gminnego.
• Podnoszenie sprawności fizycznej.
• Umożliwienie rywalizacji sportowej.

3. Uczestnicy.
• Turniej przeznaczony jest dla: sołectw, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Gozdowo.
• Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć ukończone 16 lat.
• Za zgodą organizatorów mogą być dopuszczone inne drużyny

4. Termin i miejsce:
13 października 2018 r.
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Gozdowie, godz. 16:00
.

5. Zgłoszenia:
• Obowiązuje osobiste pisemne zgłoszenie drużyny do turnieju – do dnia 11 października 2018r. – Urząd Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, sekretariat, tel. 24 276 21 12, e-mail: sekretariat@gozdowo.eu. Zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny:
a) kapitan drużyny musi złożyć pisemne zgłoszenie drużyny/zawodników do turnieju
b) każdy zawodnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. uczestnictwa w turnieju
c) osoby niepełnoletnie dostarczają oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych o możliwości wzięcia udziału w zawodach
• Niezbędne formularze do niniejszego regulaminu dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Gozdowo.
• Brak stosownych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do zawodów.

6. Ubezpieczenie zawodników:
• Drużyny biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
• Ubezpieczenie drużyn od następstw i nieszczęśliwych wypadków – we własnym zakresie.

7. Zasady i system rozgrywek:
• Turniej Piłki Nożnej jest rozgrywany według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
• System rozgrywek i czas gry zostaną ustalone na miejscu w zależności od ilości drużyn.
• Zespoły grają w składach - 4 zawodników w polu + bramkarz.
• Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”.
• Auty boczne od strony widowni wykonywane będą z linii bocznej, a piłka wprowadzana będzie do gry nogą, od strony drabinek gra jak z "bandą hokejową".
• Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz wznawia grę ręką lub nogą. Czas trzymania piłki w ręku wynosi maksymalnie 5 sekund. Po wypuszczeniu piłki na nawierzchnię, bramkarz nie może jej ponownie dotknąć rękoma.
• Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny chyba, że podanie jest głową , klatką piersiową lub w sposób nie budzący wątpliwości, iż podanie było zamierzone.
• Możliwe są wykluczenia za faul 1 min. lub 2 min.
• Każdy wślizg będzie karany czerwoną kartką i drużyna do końca danego meczu będzie grać w osłabieniu.
• Czerwona kartka eliminuje zawodnika z dwóch meczów.
• Za zwycięstwo uzyskuje się 3 pkt, za remis 1 pkt. porażka 0 pkt
• W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje: bezpośrednie spotkanie, lepsza różnica bramek lub większa ilość zdobytych bramek.
• W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się serię trzech rzutów karnych, a później na przemian do wyłonienia zwycięzcy.
• Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

8. Nagrody:
• Za zajęcie I-III miejsca – Statuetka/Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
• Okolicznościowe dyplomy dla wszystkich drużyn.
• Nagrody niespodzianki.

9. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas turnieju.
• Zabrania się wnoszenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie obiektu rozgrywania turnieju. Zakaz dotyczy również palenia papierosów.
• Za zaginione rzeczy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
• Prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian posiada Organizator.
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
• Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator lub Sędzia Główny Turnieju.
• Mile widziana kultura w zachowaniu, gra „fair play” i dobra zabawa.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Wójt Gminy Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo.
2. Administrator – Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@gozdowo.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
4. Dane osobowe uczestników turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 z późn. zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
7. Uczestnikom turnieju przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f. prawo do przenoszenia danych,
g. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich przez Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w turnieju obejmuje także:
a. przechowywanie przez Administratora oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
b. publikację imienia i nazwiska uczestnika, w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie informacja o turnieju.
c. publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o turnieju.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.
10. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie turnieju oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.


ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo
 
 
 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman