« powrót    |    Drukuj
Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników sądowych
Data publikacji: 2017-11-08, 14:18:08
Wójt Gminy Gozdowo informuje, że w terminie do dnia 23 listopada 2017r. można zgłaszać kandydatów na ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2016 - 2019.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19 października 2017r. o dodatkowy wybór jednej osoby do pełnienia funkcji ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2017r. informuję, że w terminie do dnia 23 listopada 2017r. można zgłaszać kandydatów na ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2016 - 2019.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i aktami wykonawczymi, ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Ławnikiem nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Gozdowo.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można otrzymać w Urzędzie Gminy (Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pokój nr 1A), pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) lub ze strony internetowej BIP (zakładka Wybory- Wybory ławników do orzekania w sądach powszechnych).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencji PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby,
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu.
Komendant Główny Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów, Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławnika, po zapoznaniu się z opinią powołanego wcześniej przez Radę Gminy Zespołu ds. opiniowania kandydatów, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Gozdowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/Dariusz Kalkowski
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman