PROJEKT "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH"

 
Dwie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie i Szkoła Podstawowa w Ostrowach, znalazły się na liście pozytywnie zatwierdzonych wniosków do udziału w projekcie systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na realizację projektu każda ze szkół otrzymała środki w wysokości 18.024,00 zł.
Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowany będzie przez 10 miesięcy, od września 2012 r., aż do końca czerwca 2013 r. Zgodnie z jego założeniami, realizowane będą dodatkowe zajęcia w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych, informatyczno – telekomunikacyjnych, języków obcych, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i zajęcia sportowo – wychowawcze, w których uczestniczą uczniowie klas IV – VI.

O projekcie
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych z klas IV-VI poprzez realizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia". Natomiast cele szczegółowe to m.in.:
1. objęcie uczniów i uczennic klas IV – VI wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
2. rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół,
3. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
4. wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dziewcząt i chłopców mających trudności w nauce,
5. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,
6. realizowanie idei wychowania poprzez sport.

Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej w Gozdowie jest Pani Barbara Gapińska, natomiast w Szkole Podstawowej w Ostrowach Pani Anna Kwiatkowska. Sposób prowadzenia zajęć, dobór materiałów edukacyjnych i treści programowych poszczególnych zajęć dostosowany jest do specyficznych potrzeb dzieci, z uwzględnieniem ich braków w kompetencjach kluczowych i potrzeb. Naboru uczestników projektu dokonali dyrektorzy szkół, w oparciu o zasadę pierwszeństwa osób z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi, równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach projektu, oraz liczebności grup (od 15 do 25 osób).
Uczniowie wyłonieni do udziału w projekcie są zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, obejmującym
20 godzin (lekcyjnych) zajęć miesięcznie w następującym podziale:
• 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
• 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
• 4 godziny zajęć z języków obcych,
• 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
• 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
Każdy uczeń biorący udział w projekcie jest zobowiązany do udziału we wszystkich rodzajach zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Gozdowie (www.sp.gozdowo.eu) i Szkoły Podstawowej w Ostrowach (www.spostrowy.gozdowo.eu).


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman