Wójt Gminy Gozdowo

informuje

1. W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w ramach limitu zwrotu określonego na 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

2. Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Gozdowo (pokój nr 1A), a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie (www.gozdowo.eu w zakładce „rolnictwo”).

3. Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

4. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2018 r., gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Wniosek (pobierz)
Zestawienie faktur (pobierz)
                                                                                                      

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Gozdowo                                                                                                                                                            Dariusz Kalkowski

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH


Od 1 lipca 2008r. rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych mają obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50%powierzchni upraw.
Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Ubezpieczenie obejmuje uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wsadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nakłada na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli zawartych umów ubezpieczenia. Są one przeprowadzane każdego roku w miesiącach wrzesień – październik. Osoby kontrolowane, które nie posiadają ubezpieczonej co najmniej 50% powierzchni upraw mają obowiązek wniesienia na rzecz gminy opłaty w wysokości 2 euro od 1 ha.
Ponadto rolnicy nieposiadający ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia klęski, nie mają możliwości skorzystania z obniżonego oprocentowania kredytów preferencyjnych.Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne w obwodzie łowieckim nr 178


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o niewypalanie traw i gruntów rolnych.
 
CHROŃMY SWOJE POLA OD GMO

Od 28 stycznia 2013 r w Polsce obowiązuje zakaz upraw Genetycznie Modyfikowanych Odmian. Każdy rolnik, który wysieje uprawy GMO – jego plantacja zostanie zniszczona na jego koszt oraz zapłaci on 200% wartości nasion jako karę. (Rozporządzenie Rady Ministrów RP z dnia 28.01.2013r.)

Więcej informacji


Informacja o wyrobach zawierających azbest

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), obowiązuje nowy wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest, który wymaga m.in. uwzględnienia danych dot. numeru działki ewidencyjnej i numeru obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

W związku z tym proszę mieszkańców, którzy posiadają budynki pokryte eternitem (a w styczniu 2012r. nie składali informacji wg nowego wzoru) o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Gozdowie (pokój nr 14) w terminie do dnia 31 stycznia 2013r. w celu wypełnienia niezbędnej informacji.

Proszę nie mierzyć ilości eternitu znajdującej się na nieruchomości, gdyż Gmina posiada już powyższe dane.

Bliższych informacji udziela: Beata Kaczorowska, tel 24 276-21-12.


KRUS apeluje:


Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych KRUS

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman