WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29 maja 2019r. dotycząca wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2020-2023.Ogłoszenie (pobierz).

Załączniki do pobrania:
 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - Karta zgłoszenia (pobierz),
 2. Formularz zapytania - Krajowy Rejestr Karny - Formularz (pobierz),
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - Oświadczenie (pobierz),
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - Oświadczenie (pobierz),
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - Zaświadczenie (pobierz),
 6. Oświadczenie kandydata dotyczące spełniania wymogów z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Oświadczenie (pobierz),
 7. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - Lista (pobierz).
 8. Uchwała nr IX/56/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2020 - 2023 - Uchwała (pobierz).
 9. Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych - Uchwała (pobierz).
   
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman