Aktywna Tablica – Rządowy program na lata 2020-2024

26 października 2021 roku została podpisana umowa przez Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gozdowo Pani Lidii Siemiątkowskiej  a  Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską.

    Dotacja w wysokości 28.000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Całkowita wartość zadania stanowi 35 000,00 zł, z czego 7 000,00 zł to wkład własny.

W ramach w/w Programu zostaną doposażone dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.

   Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.