Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030

Zapraszamy do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku w formie elektronicznej na adres: sekretariat@gozdowo.eu , w formie papierowej na adres; Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (liczy się data wpływu do UG w Gozdowie) lub osobiście w Urzędzie Gminy w Gozdowie pok. nr 4 Korespondencję proszę oznaczyć tytułem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030”.