KOMUNIKAT

Wójt  Gminy  Gozdowo ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

Dzierżawą  objęta jest  następująca  nieruchomość:

– działka oznaczona nr geodezyjnym 40 o pow. 6,99ha położona   w miejscowości Ostrowy, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym  w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00034212/0.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przewidziany do zalesienia. Obecnie grunty o powierzchni ok. 3,69ha są użytkowane rolniczo, pozostałe grunty to nieużytki i rowy.Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 3 690,00zł rocznie, płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 40,00zł, wadium wynosi 370,00zł.

Informacje  dotyczące  przetargu   i  regulaminu    można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Gozdowie   (pokój  nr 10)  lub  pod   numerem   telefonu:   24 364 48 25. Przetarg  ustny nieograniczony  odbędzie  się   w  dniu  08.11.2021r.  o  godz. 900   w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie   (sala   posiedzeń).

Warunkiem  udziału   w  przetargu  jest:

wpłacenie   wadium   na  rachunek  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie                             Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010  w terminie do dnia 03.11.2021r.

Wadium  wpłacone  przez  oferenta,  który przetarg wygrał  zostanie  zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom zostanie  zwrócone   po  zakończeniu   przetargu.  Wadium    przepada   na  rzecz  Gminy  Gozdowo   w  razie   uchylenia   się  od  zawarcia   umowy dzierżawy  przez   uczestnika,  który  przetarg   wygrał.

Osoby  biorące  udział  w  przetargu  winny  zapoznać  się z przedmiotem  przetargu    przed  jego  rozpoczęciem.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.