Informacja – „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”

            W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego i Starosty Sierpeckiego informuję właścicieli lasów, o rozpoczęciu w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) sporządzenia opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

            Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa
i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów
i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4km.

            Obowiązek sporządzenia okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275). Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 r., a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

            W związku z powyższym proszę o umożliwienie pracownikom wstępu na teren lasu celem wykonania zamierzonych prac.

                                                         Wójt Gminy Gozdowo
                                                         Dariusz Kalkowski