BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.                                   

Ponadto przypominamy, iż od 1 lipca 2018r., na mocy Uchwały 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

–   węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

–   węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm,

–   paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania i w rezultacie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. itp.  Omawiane substancje uszkadzają płuca, drażnią drogi oddechowe, a także powodują wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie odpadów w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina, a w konsekwencji także do pożaru budynku albo zaczadzenia.          

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo, odpady należy segregować i gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne.

SPALAJĄC ODPADY W PIECACH TRUJEMY SIEBIE, SWOICH NAJBLIŻSZYCH, SĄSIADÓW, ZWIERZĘTA DOMOWE, POWIETRZE, WODĘ I GLEBĘ, A WIĘC ZANIECZYSZCZAMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM MIESZKAMY!