Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ
– ODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE I BIOODPADY w 2022 ROK

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gozdowo (kliknij – pobierz)

Oświadczenie – korekta do deklaracji (kliknij-pobierz)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za dzierżawę pojemników metalowych należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówką u inkasentów, którymi są: Robert Lubiński, Arkadiusz Jankowski.


Instalacje do których są przekazywane odpady komunalne z terenu gminy:

 1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.
 2. Regionalny Zakład  Gospodarki Odpadami w Rachocinie, 09-200 Sierpc.

Osiągnięte poziomy w 2013 roku:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł – 34,7%
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł –15,7%

Osiągnięte poziomy w 2014 roku:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł – 32,3%
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 21,1%
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 52,8%

Osiągnięte poziomy w 2015 roku:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł – 10,46%
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 26,20%

Osiągnięte poziomy w 2016 roku:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł – 13,47%
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 24,07%

Osiągnięte poziomy w 2017 roku:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł  5,459%
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wniósł – 9,98%

Osiągnięte poziomy w 2018 roku:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,29%
 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych szkła – 27,68%

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Ø  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o. o.  z siedzibą w Kielcach, ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce.

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru padlych zwierząt:

Ø  Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno.
Przypominam, o niezwłocznym uregulowaniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieuregulowania w/w zaległości, Wójt Gminy Gozdowo jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, na podstawie którego Wójt, również jako organ egzekucyjny, wszczyna egzekucję administracyjną, poprzez zajęcie składników majątkowych dłużników. Wskutek tego naliczane są także wszystkie koszty egzekucyjne, ponoszone podczas prowadzonej egzekucji. Aby uchronić się przed egzekucją administracyjną należy jak najszybciej uregulować zaległości z w/w tytułu.

Proszę również o terminowe regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co uchroni Państwa przed naliczaniem dodatkowych kosztów.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) został zlokalizowany na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 12,09-213 Gozdowo.
Odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od mieszkańców Gminy Gozdowo w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK we własnym zakresie i własnym transportem oraz pozostawić w miejscu wskazanym przez pracownika przyjmującego odpady.
Odpady przekazywane do PSZOK powinny być posegregowane.
Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia, iż odpady są zanieczyszczone lub nieposegregowane.
W przypadku odpadów niebezpiecznych (tj. przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca się, aby odpady były przekazywane w opakowaniach umożliwiających identyfikację odpadu.Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK można uzyskać w siedzibie GZGK, ul. K.Gozdawy 12,09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24276 25 39.

POJEMNIKI / WORKI

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się we własnym zakresie w pojemniki na odpady komunalne zmieszane.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane są nieodpłatnie  przez firmę po każdorazowym odbiorze zapełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym.
   
POPIÓŁ / ODPADY ZIELONE

ZABRANIA SIĘ ! Gromadzenia popiołu i odpadów zielonych w pojemnikach przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub pozostałych, które nie należą do odpadów selektywnie zebranych oraz w workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny w zakupionych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, różniego rodzaju metalowych pojemnikach lub wiadrach o pojemności maksymalnej 80l. Urząd Gminy w Gozdowie oferuje dwie możliwości wyposażenia posesji w w/w pojemniki:

1- sprzedaż nowych metalowych pojemników o pojemności 80l,
2- najem pojemnika o pojemności 80l według następującej odpłatności:

Wielkość pojemnikaCena sprzedaży brutto 1 szt. nowego pojemnika w cenie zakupu (zł.)Dzierżawa brutto 1szt. pojemnika w skali miesiąca.
80l95,942,00


W przypadku chęci zawarcia umowy dzierżawy prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Istnieje również możliwość bezpłatnego przekazywania popiołów do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po dostarczeniu własnym transportem.    

OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za dzierżawę pojemników metalowych należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówką u inkasentów, którymi są: Robert Lubiński, Arkadiusz Jankowski.

ZGŁOSZENIA O NIEODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

 W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę zgodnie z ustalonym harmonogramem, należy taki fakt niezwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy Gozdowo.

Reklamację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gozdowo, pokój nr 10  bądź telefonicznie pod nr. tel.24/364-48-25 w godz. pracy Urzędu 7.15-15.15.

 Jeśli firma nie odbierze odpadów w terminie, według podanego harmonogramu, to następnego dnia należy zgłosić reklamację, podając adres, nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów (zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina wysyła do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania korespondencji, na realizację reklamacji.      

Wszelkie informacje dotyczące Gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19,09-213 Gozdowo, pokój nr 10  lub  pod nr tel. 24/ 364-48-25. 

OBIEKTY NIEZAMIESZKAŁE

Właściciele posesji na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady tj. szkoły, sklepy, cmentarze itp. są zobowiązani do dostosowania pojemności pojemników do indywidualnych potrzeb uwzględniając zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo”. Ponadto, właściciele takich posesji są obowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług, wykonywanych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
 

DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, są zobowiązani do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę wcześniej złożonej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć :
a) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo,

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo,

c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.