INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
   DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
   NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!
   POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ
   WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
   ZAGRAJMY O SUKCES
   POSTAW NA MATEMATYKĘ
 
 

                                              

 PROJEKT „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE GOZDOWO”.

 

Od 01 września 2012 r. w trzech szkołach podstawowych realizowany jest projekt systemowy pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Gozdowo”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Gozdowie, który otrzymał środki na realizację w kwocie 114.000,00 zł.
Okres realizacji projektu od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.
W projekcie uczestniczy 106 uczniów i uczennic klas I – III z trzech szkół podstawowych:
• w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie - 58 uczniów i uczennic,
• w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach - 24 uczniów i uczennic,
• w Szkole Podstawowej w Ostrowach - 24 uczniów i uczennic.


     

PROJEKT "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH"

 
Dwie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie i Szkoła Podstawowa w Ostrowach, znalazły się na liście pozytywnie zatwierdzonych wniosków do udziału w projekcie systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na realizację projektu każda ze szkół otrzymała środki w wysokości 18.024,00 zł.
Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowany będzie przez 10 miesięcy, od września 2012 r., aż do końca czerwca 2013 r. Zgodnie z jego założeniami, realizowane będą dodatkowe zajęcia w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych, informatyczno – telekomunikacyjnych, języków obcych, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i zajęcia sportowo – wychowawcze, w których uczestniczą uczniowie klas IV – VI.
„NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!”
 
Od 1 września 2012r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie – Lider Projektu wraz z Partnerem - Gminą Gozdowo realizuje Projekt pn. „NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!” w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Odbiorcami projektu jest grupa 55 osób w tym 31 kobiet oraz 24 mężczyzn, członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej.PROJEKT „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w dniu 9 marca 2012r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Płocku wniosek o dofinansowanie projektu „Pokaż na co Cię stać”- Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet-VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie w okresie od 01.07.2012r.-30.06.2014r. realizuje projekt „Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”, współfinansowany przez Unią Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Ogólna wartość projektu na lata 2012 – 2014 opiewa na kwotę 262.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Gozdowo – 27.510,00 zł.
W roku 2012r. budżet projektu wynosi 85.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Gozdowo 10,5% tj. 8.925,00 zł.
Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywne formy integracji.
02.07.2012r. rozpoczęliśmy rekrutację uczestników: 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym 1 osoba niepełnosprawna).
Uczestnikami Projektu w okresie 01.07.2012r. – 30.06.2012r. będzie 30 osób, w tym:
• osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo,
• 3 osoby niepełnosprawne.
 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

Od 01 stycznia 2011 r. w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie realizowany będzie projekt pt. „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Ogólny koszt projektu na okres 2 lat i 10 miesięcy wynosi 992 524,06 zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 977 569,06 zł.
Projekt będzie realizowany do 31.10.2013 roku i będą z niego mogły skorzystać dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Gozdowo, wyłonione na postawie kart zgłoszeń oraz deklaracji rodziców. W Projekcie będzie uczestniczyć 30 dzieci w dwóch grupach piętnastoosobowych.


ZAGRAJMY O SUKCES
 
 
 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.
 
 
Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt ruszył z początkiem września roku szkolnego 2010/2011 i realizowany będzie przez 13 miesięcy, a ostatnie zajęcie odbędą się w listopadzie 2011 roku. W projekcie uczestniczy 40 gimnazjalistów w dwóch grupach dwudziestoosobowych. Zgodnie z założeniami projektu, „Zagrajmy o sukces” realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, sportowo-wychowawczych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych.
Na realizację projektu gmina Gozdowo otrzymała środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, opiekunów grup i zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-wychowawczych. W 2010 roku będzie to kwota 14.840,00 zł, zaś w 2011 roku – 29.340,00 zł. Pozostałe koszty projektu tzw. wkład własny należy do gminy: zapewnienie bazy lokalowej , bezpieczeństwa uczniom oraz obsługę administracyjną.


 
POSTAW NA MATEMATYKĘ

Od marca do czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie realizowany był projekt pt. „Postaw na matematykę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Ogólny koszt projektu na okres 4 miesięcy wyniósł 48 735,80 zł i był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej z terenu gminy Gozdowo. Zgodnie z założeniami projektu „Postaw na matematykę” realizowane były dodatkowe zajęcia z technik samodzielnego uczenia się, zapamiętywania i analitycznego myślenia.
W projekcie uczestniczyło 40 uczniów i uczennic z klas IV-VI w czterech grupach dziesięcioosobowych. Zajęcia miały charakter głównie ćwiczeń praktycznych przy użyciu m.in. zdjęć i slajdów porównawczych oraz nowoczesnego programu multimedialnego zakupionego w ramach projektu.
W zajęciach wykorzystywane były elementy takie jak: teksty pamięciowe oraz programy komputerowe ćwiczące zdolność koncentracji i podzielności uwagi, refleks, logiczne myślenie, rozumienie ze słuchu, zdolności matematyczne oraz koordynację ruchową oko-ręka.
 
 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman