PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
Gmina Gozdowo realizuje projekty z następujących działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
3.4. Odnowa i rozwój wsi;
Oś 4. LEADER.
 
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w miejscowościach Bonisław, Zbójno i Lelice, gmina Gozdowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie
 
Inwestycja była realizowana w latach 2010 -2011 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W dniu 2 czerwca 2010r. w Warszawie zawarta został umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bonisław, Zbójno i części Lelic była kontynuacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Ścieków w Lelicach. Wszystkie trzy wymienione miejscowości są położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560, a Bonisław dodatkowo w pobliżu dróg powiatowych o numerach 159 i 181.
W Lelicach w latach 2005-2007 została wybudowana Oczyszczalnia Ścieków oraz kolektor kanalizacji sanitarnej obejmujący podłączenie 90% nieruchomości w miejscowości Lelice. Przepustowość Oczyszczalni gwarantowała również obsługę planowanej budowy sieci kanalizacji (jej wydajność wykorzystywana była zaledwie w 30%). Dobudowywana sieć zapewnia wykorzystanie jej parametrów technicznych.
Istotnym aspektem inwestycji jest ochrona środowiska naturalnego, wcześniej funkcjonujące bezodpływowe zbiorniki ścieków często były nieszczelne, powodowały zanieczyszczenie wód i gleb.
Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawienia warunków życia mieszkańców, rozwoju społeczno – gospodarczego i infrastrukturalnego.
 
W ramach inwestycji w latach wykonano następujące prace:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zbójno, Lelice obejmujący:
• sieć grawitacyjna PCV 250 l = 323,30 m
• sieć grawitacyjna PE 250l = 57,0 m
• sieć grawitacyjna PCV 200l = 898,25 m
• sieć grawitacyjna PE 250l = 181,5 m
• kolektor tłoczny PE 90l = 1 559,60 m
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Zbójno Lelice o łącznej długości 155,5 mb

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bonisław, Lelice obejmujący:

• sieć grawitacyjna PCV 250l = 2 854 m
• sieć grawitacyjna PCV 200l = 2 198 m
• kolektor tłoczny PE 90l = 2 000 m
• sieć ciśnieniowa PE 40l = 493,5 m
• sieć ciśnieniowa PE 50 l = 11 m
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Bonisław Lelice o łącznej długości 616 m.

W ramach przedsięwzięcia wykonano przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do 62 posesji.
 
Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 3 420 710,62 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych wyniosło 1 995 840,00 zł.

 
Z uwagi na wysoki koszt zadania Gmina Gozdowo w kwietniu 2011r. złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW, umowa została podpisana w dniu 13 maja 2011r. „Budowa kanalizacji sanitarnej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 440 000,00 zł”.Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło we wrześniu 2010r., natomiast zakończenie prac w końcówce czerwca 2011r. Należy dodać, że podczas realizacji przedsięwzięcia miały miejsce niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót budowlano-montażowych. Już od grudnia 2010r. prace były utrudnione z uwagi na silne mrozy trwające do marca 2011r. Ponadto na działkach przez teren, których planowana była budowa sieci kanalizacyjnej (szczególnie o dużym zagłębieniu) utrzymywał się wysoki poziom wód gruntowych. Natomiast niska temperatura uniemożliwiała zastosowanie igłofiltrów do osuszenia terenu. W związku z przedstawioną sytuacją termin wykonania prac uległ przedłużeniu.
 
 

 

2. Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych wraz z kontenerami
 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych w grudniu 2011r. Po jego pozytywnej weryfikacji w dniu 2.10.2012r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo.
W ramach realizacji zadania zakupiony został samochód ciężarowy wyposażony w hakowy system załadunkowy, przystosowany do zbiórki i transportu odpadów „workową” metodą segregacji oraz 2 kontenery: trzykomorowy i jednokomorowy.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 303 010,50 zł, zaś pozyskane dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych.
3. Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo

Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 16 listopada 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo.
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2013-2014 i będzie przebiegała w dwóch etapach.
W I etapie zostanie wykonany remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie, która została oddana do użytku w 1992r. Wieloletnia eksploatacja obiektu, maszyn i urządzeń oraz coraz wyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, sprawiły, że zaistniała konieczność przeprowadzenia inwestycji. Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków ma na celu zarówno zmniejszanie jej uciążliwości dla otoczenia, zwiększenie wydajności, jak i podniesienie szybkości oraz skuteczności oczyszczania ścieków.
W II etapie zostanie wykonany remont głównego kolektora kanalizacji ścieków sanitarnych odprowadzający ścieki z osiedla w Gozdowie do oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia wynosi 2 125 606,76 zł, a dofinansowaniem zostanie objętych 75% kosztów kwalifikowanych.

4. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo


Inwestycja była realizowana w okresie od grudnia 2014r. do końca kwietnia 2015r. w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejsliej". Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 15.01.2014r. W dniu 21.10.2014r. w Warszawie zawarta została umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Wijewództwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo.
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w Gozdowie przy ul. Sosnowej na działce o nr ewid. 93/6. Obsługuje następujące miejscowości z terenu gminy Gozdowo: Antoniewo, Czachorowo, Czachowo, Czarnominek, Dzięgielewo, Gnaty, Golejewo, Gozdowo, Kolczyn, Kolonia Przybyszewo, Kowalewo Skorupki, Kozice, Kuniewo, Kurowo, Kurówko, Lisewo Duże, Lisewo Małe, Lisice Folwark, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Rycharcice, Smorzewo, Stradzewo, Wilkowo i Zakrzewko. W wymienionych miejscowościach na pobyt stały zameldowanych jest ponad 3 700 mieszkańców.
W ramach przebudowy i rozbudowy na stacji uzdatniania wody zrealizowano  między innymi następujące prace:

  1. Wymieniono urządzenia technologiczne stacji, tj : filtry wraz ze złożem, aeratory, zestaw hydroforowo pompowy,
  2. Wprowadzono automatykę procesów technologicznych, co wpłynęło na bezobsługową pracę stacji (ograniczoną jedynie do nadzoru oraz bieżących napraw), poprawę jakości wody oraz wydłuży żywotność urządzeń technologicznych
  3. Wprowadzono wizualizację oraz nadzór procesów technologicznych, co ma wpływ na  obserwację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pracy urządzeń stacji z dowolnego miejsca za pomocą sieci internetowej,
  4. Wybudowano zbiorniki retencyjne gromadzące nadmiar wody w okresie mniejszego zużycia dobowego, które następnie jest dystrybuowane w momentach rozbiorów maksymalnych,
  5. Wyremontowano budynek stacji - wymienio stolarkę okienną, drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne oraz wykonano izolację dachu, wykonano obróbki blacharskie, orynnowania,
  6. Wyremontowano posadzki na całości stacji,
  7. Wyremontowano pomieszczenia chloratora - wyłożono ściany glazurą wg wymagań Sanepidu,
  8. Wyremontowano pomieszczenia socjalne -  wc i natryski,
  9. Wymieniono instalację elektryczną wewnątrz budynku stacji,
  10. Wymieniono rurociągi technologiczne oraz ułożono rurociągi łączące projektowane zbiorniki retencyjne ze stacją uzdatniania wody.

Wartość całego zadania wyniosła 2 037 856,12 zł, zaś dofinansowaniem zostało objęte do 75% kosztów kwalifikowanych.
 

 

 3.4. Odnowa i rozwój wsi


1. Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświetleniowego łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości)

Inwestycja została zrealizowana w latach 2009-2010 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W dniu 30 października 2009r. w Warszawie zawarta został umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo.
W ramach projektu pobudowane zostało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej składające się z: boiska do piłki ręcznej i nożnej (42x22m), boiska do koszykówki (15x28m), boiska do siatkówki (9x18m) oraz kortu tenisowego (10,97x23,78m). Obiekt zlokalizowany jest w centrum miejscowości w pobliżu Szkół: Podstawowej i oddziału Gimnazjum. Dogodne położenie ułatwiło mieszkańcom dostęp do obiektu. Boisko było marzeniem szczególnie młodego pokolenia, dla którego istotnym czynnikiem jest aktywność fizyczna. Powstało komfortowe zaplecze dla osób, które aktywnie spędzają wolny czas uprawiając sport. Boisko jest czynnikiem motywacyjnym dla społeczeństwa w dbałości o kondycję, mobilizuje do integracji społecznej oraz pozwala propagować zdrowy model życia. Jest produktem innowacyjnym w lokalnym otoczeniu.
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego i estetycznego dojścia do boiska wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego. Linia oświetleniowa stanowi atrakcyjny pasaż oświetleniowy łączący boisko z głównymi ulicami Lelic. Pasaż wykonany jest wzdłuż ulicy Płockiej (droga wojewódzka nr 560), fragmenty ulic Słonecznej i Parkowej. Ulica Płocka jest główną w Lelicach, zaś jej wygląd i utrzymanie to wizytówka całej miejscowości. Estetyczne oświetlenie dodało uroku i zwiększyło atrakcyjność całej miejscowości. Ponadto oświetlenie poprawiło widoczność po zapadnięciu zmierzchu, a co najważniejsze spowodowało wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 392 600,36 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie 241 350,00 zł.

 


2. Rozwój obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Gozdowo poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowana zostanie budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie w pobliżu Szkół Podstawowej i Gimnazjum. Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności bazy sportowej oraz integracja społeczna mieszkańców wraz z poprawą jakości życia w miejscowości Gozdowo. Obiekt będzie składał się z dwóch części ogrodzonych ogrodzeniem wysokości 4m. W części o wymiarach 15,5x36 m zlokalizowany będzie samodzielny kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 10,97x23,78 m. Natomiast na obszarze o wymiarach 63,5x36 znajdą się boiska: do piłki nożnej 57x30 m, do piłki ręcznej 44x22 m, do koszykówki 15x28, do siatkówki (dwa) 9x18 m i kort tenisowy 10,97x23,78 m.
Doskonałe położenie ułatwi wszystkim mieszkańcom swobodny dostęp do obiektu. Boisko jest marzeniem szczególnie młodego pokolenia, dla którego istotnym czynnikiem jest aktywność fizyczna. Obiekt nie tylko zmotywuje do dbałości o kondycję, ale również zmobilizuje do integracji społecznej.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Gozdowo złożyła wniosek o dofinansowanie w dniu 26.11.2010r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 24 stycznia 2012r. w Warszawie zawarta została umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie wyłoniło wykonawcę robót budowlanych.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 587 183,76 zł, zaś dofinansowanie obejmie 75% kosztów kwalifikowanych.

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano zadanie polegające na zagospodarowaniu działek nr 176/3 i 176/4 w miejscowości Lelice. Głównym celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców na terenie wiejskim oraz umożliwienie zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku. 
Wniosek na dofinanosowanie został złożony w dniu 01.07.2014r. w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 25.11.2014r. w Warszawie została podpisana umowa przyznania pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Koszt całkowity przedsięwziećia wyniósł 594 027,15 zł zaś dofinansowanie obejmuje 50 % kosztów kwalifikowanych.
 
 


4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I
 
 
Inwestycja została zrealizowana w 2015r. w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców na terenie wiejskim oraz umożliwienie zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku. W ramach zadania wykonano m in. chodniki żwirowe, ławki i śmietniczki parkowe, elementy małej infrastruktury takie jak: wieżyczki parkowe, rzeźba terenowa, altana drewniana wraz z pomostami. Dokonano także nasadzeń nowych drzew i krzewów.
Wniosek o dofinansowane został złożony w dniu 02.07.2014r. Po pozytywnej ocenie wniosku w dniu 25.11.2014r. w Warszawie została podpisana umowa przyznania pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Koszt całkowity przedsięwziecia wyniósł 307 230,27 zł zaś dofinansowanie obejmuje 50 % kosztów kwalifikowanych.
 

 

 
Oś.4. LEADER.
                                      

Gmina Gozdowo przystąpiła w 2008r. do Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Sierpeckie Partnerstwo”. Grupa powstała z inicjatywy aktywnych przedstawicieli 6 Gmin Wiejskich (Gozdowo, Mochowo, Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Zawidz) wchodzących w skład partnerstwa z myślą o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na chwilę obecną łączny obszar gmin wchodzących w skład inicjatywy LGD „Sierpeckie Partnerstwo” wynosi 834,29 km2.
W ramach programu Gmina Gozdowo pozyskuje środki na działania poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich m.in.odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty.

Małe projekty

1. Organizacja i promocja „V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010”

V Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr OSP odbył się w dniu 8 maja 2010r. w Gozdowie. Swoje umiejętności i najciekawsze repertuary zaprezentowało 12 Orkiestr z powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Sierpeckiego oraz Wójt Gminy Gozdowo.
Uroczystość rozpoczęła się tuż przed godz. 11:00, po wspólnym wykonaniu kilku utworów muzycy zaprezentowali widowiskowy przemarsz ulicami Gozdowa. Marsz paradny wymaga precyzyjnego, zsynchronizowanego wykonania, który jest wyrazem wyszkolenia artystycznego. Jest istotnym elementem, ponieważ to od niego w dużej mierze zależy wizerunek orkiestry.
Po powrocie orkiestr na swoje miejsca nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Przeglądu. Na estradzie odbyły się prezentacje konkursowe 10 orkiestr oraz koncerty pozakonkursowe Niezwykły kunszt i harmonia wykonania dostarczyły publiczności wielu wrażeń. Po muzycznych zmaganiach ciekawą atrakcją, przeznaczoną nie tylko dla melomanów były wybory Miss Przeglądu i Miss Publiczności, które zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem.
W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące zadania:
• Promocja uroczystości: opracowanie folderów promocyjnych w formie zdjęć i filmu, opublikowanie artykułów i ogłoszenia w lokalnej prasie oraz banerów reklamowych.
• Organizacja uroczystości: wynajem sceny z zadaszeniem, nagłośnienie, zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestr oraz nagród dla Laureatów 4-ch pierwszych miejsc, Najlepszego Kapelmistrza oraz uczestniczek konkursu na Miss Przeglądu i Miss Publiczności. Całą uroczystość poprowadził konferansjer.
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych cieszy się sentymentem i szacunkiem, bowiem kultywuje tradycje oraz regionalną kulturę. Jest również godnym podziwu ruchem amatorskim integrującym lokalną społeczność. Akompaniament orkiestr towarzyszy najważniejszym uroczystościom stwarzając niepowtarzalną oprawę i podnosząc ich rangę. Dorobek artystyczny muzyków przechodzi z pokolenia na pokolenie, jest systematycznie wzbogacany i stanowi swoistą kuźnie talentów. Zatem opiera się również na lokalnej historii. Każda orkiestra jest swego rodzaju lokalnym produktem, ponieważ prezentuje tworzony latami dorobek nie tylko w swoim regionie, ale również w całej Polsce.
V Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr OSP był wspaniałym wydarzeniem artystycznym, które sprzyjało ochronie dziedzictwa kulturowego i promocji Mazowsza. Umocnił pozytywny wizerunek regionu wysokimi walorami estetycznymi.
W ten ponadlokalny projekt zaangażowane były grupy reprezentujące różne sfery życia społecznego oraz partnerzy. Istotnym aspektem całego wydarzenia była integracja społeczna zarówno członków orkiestr, jak i publiczności. Muzyka wywołuje wiele pozytywnych emocji, rozwija relacje międzyludzkie, poprawia nastrój i inspiruje do czerpania radości.
Umowa przyznania pomocy została zawarta w dniu 7.02.2011r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Całkowita wartość zadania wyniosła 46 649,96 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie 18 131,00 zł.
 

 
 

 
2. Rewitalizacja więzi społecznych, wzbogacenie oferty turystycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi Ostrowy poprzez przebudowę przestrzeni publicznej

Miejscowość Ostrowy położona jest w północnej części gminy Gozdowo, w jej centrum zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej. Na placu za obiektem znajduje się teren, który został zagospodarowany rekreacyjnie. W ramach realizacji operacji wykonano zadanie polegające na budowie ogrodzenia boiska sportowego z elementami towarzyszącymi.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące elementy:
• Roboty ziemne, fundamentowe, ogrodzenia: Zadanie polegało na ogrodzeniu terenu boiska, w ogrodzeniu wykonano dwie bramy wjazdowe i dwie bramki wejściowe. Teren dojścia i dojazdu utwardzono płytami ażurowymi.
• Elementy wyposażenia – bramki, ławki: zadanie polegało na montażu gotowych ławek, ustawieniu gotowych bramek oraz wykonaniu paleniska (krąg z kamienia polnego o średnicy ok. 1,5 m)
Całość utworzyła zgrabną scenerię, która przyczyniła się do poprawy estetyki oraz podniesienia jakości życia lokalnej społeczności i przyciąga turystów.
Umowa przyznania pomocy została zawarta w dniu 9 maja 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Całkowita wartość zadania wyniosła 51 207,13 zł, zaś pozyskane dofinansowanie 24 490,00 zł.

 
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rempinie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i wyposażenie

 Budynek świetlicy wiejskiej w Rempinie został wybudowany w latach 60-tych, długoletnia eksploatacja spowodowała zniszczenie obiektu. Ocena techniczna obiektu wykazała, że eksploatacja w okresie letnim i zimowym przy niskiej izolacyjności ścian zewnętrznych prowadzi do nadmiernego nagrzewania i wyziębiania, co skutkuje wysokimi kosztami utrzymania obiektu.
W ramach operacji wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Rempinie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz wyposażenie obiektu. Zakres objął wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. W efekcie dostosowana została termoizolacyjność przegród zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów. Pomieszczenia budynku zostały wyposażone w sprzęty m.in.: stół bilardowy, nakładkę na stół do gry w ping-ponga, stół do gry w piłkarzy ki, biurka, krzesła i inne.
Budynek będzie służył mieszkańcom Rempina i okolic. Podniesie walory kulturalne i rekreacyjne sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej.
Umowa przyznania pomocy została zawarta w dniu 18 lipca 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Całkowita wartość zadania wyniosła 50 430,00 zł, zaś pozyskane dofinansowanie 24 490,00 zł.
 
 

4. Zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Gozdowo

W ramach realizacji operacji zrealizowano zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Gozdowo. Boisko zlokalizowane jest w centralnej części Gozdowa, w pobliżu Szkół: Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Nieopodal znajduje się Urząd Gminy oraz osiedle domków jednorodzinnych. Zatem jest to teren łatwo dostępny dla mieszkańców Gozdowa.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności zaplanowano sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki nożnej. Przy boisku zamontowane zostały dwa piłkochwyty oraz dwie wiaty stadionowe, wokół boiska zamontowane zostały ławki. Natomiast w bezpiecznej odległości powstał otoczony ławkami grillownik w postaci kręgu paleniskowego, wykonany z kamienia polnego.
Realizacja inwestycji przyczyni się do promowania i rozwijania sportu - głównie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych. Ponadto umożliwi aktywne i rekreacyjne spędzanie wolnego czasu. Obiekt zmotywuje do dbałości o kondycję fizyczną oraz zmobilizuje do integracji społecznej. Piłka nożna jest od kilkudziesięciu lat najpopularniejszą dyscyplina sportową w Polsce. Posiada rzesze kibiców, którzy chętnie uczestniczą w amatorskich meczach.
Umowa przyznania pomocy została zawarta w dniu 18 lipca 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Całkowita wartość zadania wyniosła 51 789,33 zł, zaś pozyskane dofinansowanie 24 490,00 zł.

 5. Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni I Tańca Ziemi Gozdowskiej

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej został reaktywowany w 2012r. Potrzeba utworzenia grupy folklorystycznej pojawiła się z uwagi na fakt, że młodzi, zdolni, ambitni ludzie chcą kultywować tradycje oraz kulturę regionalną.
Zajęcia z panią instruktor i choreograf tańca ludowego rozpoczęły się w listopadzie i odbywają się w dwóch grupach wiekowych: młodszej (uczniowie szkół podstawowych) i starszej (młodzież gimnazjalna).
Wcześniej w Gozdowie również działał zespół ludowy w latach 1982-1986. Wówczas odnosił znaczne sukcesy. Zespół występował podczas uroczystości lokalnych na terenie gminy Gozdowo, a także na terenie całej Polski prezentując okolicznościowe aranżacje słowno-muzyczne i taneczne.
Reaktywowany Zespół kontynuuje lokalne tradycje, po raz pierwszy prezentował opracowane aranżacje podczas „Festynu Majowego” zorganizowanego w gozdowskim parku w maju 2013r. Zespół sięgnął do bogactw narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Występy wzbudziły ogromny entuzjazm i zostały bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność.
W ramach realizacji operacji zaplanowano zakup 8 łowickich strojów ludowych dla członków zespołu (4 damskich i 4 męskich), które są integralną częścią prowadzonej działalności artystycznej.
Umowa przyznania pomocy została zawarta w dniu 19 listopada 2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Całkowita wartość zadania wyniesie 13 680,00 zł, zaś pozyskane dofinansowanie 9 286,00 zł.
 

Odnowa i rozwój wsi

1. Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Gozdowo, poprzez zagospodarowanie stawu i kablowe oświetlenie uliczne przy ul. K. Gozdawy oraz przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej w parku zabytkowym

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowane zostały zadania polegające na zagospodarowaniu stawu i kablowym oświetleniu ulicznym przy ul. Krystyna Gozdawy oraz przebudowie i rozbudowie sceny koncertowej w gozdowskim parku. Kluczowe cele operacji:
• Kształtowanie wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej wsi Gozdowo.
• Integracja społeczna i aktywizacja mieszkańców wynikające z możliwości uczestniczenia w imprezach organizowanych na scenie w parku oraz skorzystania z walorów zagospodarowanego stawu.
Staw zlokalizowany jest przy wjeździe od strony północnej do Gozdowa, tuż przy drodze powiatowej, tym samym w dużym stopniu ogrywa rolę tzw. „pierwszego wrażenia” i przyczynia się do wizerunku całej miejscowości. Zbiornik wodny efektownie komponuje się z otaczającą przyrodą i zwraca uwagę przejezdnych, szczególnie wiosną i latem, gdy na lustrze wody dostojnie pływają łabędzie oraz niektóre gatunki ptactwa wodnego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gozdowa wykonano zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Od strony północnej został wybudowany chodnik, na którego trasie znajdują trzy zatoczki, zaś na końcu niewielki plac. W tych przestrzeniach umiejscowiono ławki oraz kosze na śmieci. Powstała estetyczna alejka spacerowa, zagospodarowana zielenią. Natomiast od północno-wschodniej strony stawu nad rowem melioracyjnym pobudowana jest kładka dla pieszych, która została zaopatrzona w barierki ochronne. Wzdłuż nowej alejki oraz prostopadłej ulicy Krystyna Gozdawy powstało 12 szt. lamp oświetleniowych. Estetyczne oświetlenie dodało swoistego uroku powstałemu terenowi rekreacyjno-wypoczynkowemu.
Scena koncertowa zlokalizowana jest w centrum Gozdowa na terenie parku zabytkowego pochodzącego z I poł. XIX wieku. Dotychczas teren parku został w znacznym stopniu poddany rewitalizacji i stał się miejscem spędzania wolnego czasu przez gozdowian. W parku częściowo odnowione zostały alejki spacerowe, wzdłuż których powstały lampy oświetleniowe. Zmodernizowany i wyposażony w nowe urządzenia został plac zabaw, cieszący się dużą popularnością wśród najmłodszych. Nieopodal parku znajduje się boisko trawiaste będące miejscem sportowych rywalizacji. Zatem teren parku stanowi kompleks turystyczno-rekreacyjno-sportowy, malowniczo położony w historycznej scenerii. Sama scena jest miejscem organizacji gminnych wydarzeń, to właśnie wokół niej skupiają się najważniejsze chwile dla mieszkańców Gozdowa. Tutaj odbywają się uroczystości gminne jak Festyn Dożynkowy, Maraton Trzeźwości, rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego i inne. Dotychczasowa scena była obiektem zbyt małym i niedostosowanym do bieżących potrzeb, ograniczała potencjał twórczy organizatorów oraz nie spełniała oczekiwań publiczności. Była pokryta dachem na konstrukcji stalowej, bez obudowy ścian. Przed sceną znajdował się utwardzony betonem plac do tańca przed, którym zamontowano kilka ławek bez oparć. Rozbudowa i przebudowa sceny polegała na zwiększeniu powierzchni użytkowej wraz z obudową ścian, w celu polepszenia akustyki, budowie pomieszczenia technicznego, rozbudowie widowni i nieznacznym powiększeniu placu do tańca. Wymienione zostały również ławki.
Tereny rekreacyjne zarówno w pobliżu stawu jak i w parku zabytkowym są obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, które będą sprzyjały nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz integracji, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Gozdowo złożyła wniosek o dofinansowanie w dniu 19.07.2010r. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny i w dniu 13 maja 2011r. w Warszawie zawarta został umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie wyłoniło wykonawcę robót budowlanych.
Przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch etapach:
I – Zagospodarowanie stawu i kablowe oświetlenie uliczne przy ul. Krystyna Gozdawy w Gozdowie; 2011r.
II – Przebudowa i rozbudowa sceny koncertowej; 2012r.

Podczas realizacji pierwszego etapu operacji wystąpiły wyjątkowe okoliczności siły wyższej, które spowodowały konieczność wykonania robót dodatkowych. Zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji i w kosztorysie inwestorskim w sierpniu 2011r. rozpoczęte zostały roboty polegające na spuszczeniu wody ze stawu oraz oczyszczaniu jego powierzchni z namułów dennych. Po odkryciu dna stawu, okazało się, że skarpy są zarośnięte i nierówne, a wykonanie prac wyłącznie z zakresu dokumentacji nie spełniłoby oczekiwanego efektu estetycznego i technicznego, tym samym nie zostałby osiągnięty cel operacji. Ponadto skarpa od strony południowej była mocno zdewastowana. Dlatego wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych polegających: na wyrównaniu skarp, wykonaniu barierki zabezpieczającej oraz nowej zastawki.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 439 899,36 zł, zaś dofinansowanie obejmie 75% kosztów kwalifikowanych.
 

Etap I

Etap II

2. Remont budynku wiejskiego w miejscowości Golejewo

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w lutym 2012 roku, następnie po pozytywnej weryfikacji wniosku zakwalifikowaniu do dofinansowania w dniu 29.08.2012r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo.
Budynek wiejski w Golejewie został wybudowany w latach 50-tych, długoletnia eksploatacja spowodowała zniszczenie obiektu. Ocena techniczna wykazała, że celowe jest wykonanie częściowego remontu kapitalnego. W ramach realizacji operacji zostanie zrealizowane: wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, roboty remontowe wewnątrz budynku, wykonanie docieplenia elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.
Remont budynku wiejskiego podniesie standard, stworzy warunki do integracji międzypokoleniowej i wzmocnienia więzi międzyludzkich, będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi, a także przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości. Ponadto podniesie walory rekreacyjne całego sołectwa Golejewo.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 88 560 zł.


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W GOZDOWIE


Oś.4. LEADER.
 

 
 4.1  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"


Małe projekty


„Zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gozdowie”

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7.10.2011r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w Mochowie.
W ramach operacji zostało zakupionych 40 kompletów umundurowania reprezentacyjnego: 23 Damskie (marynarka, spódniczka, czapka, koszulka z krótkim rękawem z pagonami, krawat) i 17 Męskich (marynarka, spodnie, czapka, koszula z krótkim rękawem z pagonami, krawat) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie.
Umundurowanie jest integralną częścią prowadzonej działalności artystycznej. Dzięki odpowiedniemu strojowi z elementami historycznymi Orkiestra uczestniczy w kultywowaniu lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego i historycznego oraz kultywowaniu miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Natomiast sami muzycy rozwijają własne zdolności, doskonalą umiejętności i podbijają serca.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Gozdowie bierze udział nie tyko w uroczystościach gminnych i lokalnych, ale również w prestiżowych konkursach i przeglądach o randze lokalnej i ponadlokalnej. Z uwagi na sukcesy jakie zdobywa postrzegana jest jako „gminna perełka” i na trwale wpisała się w pejzaż kulturalny. Młodzieżowa Orkiestra jest wizytówką Gozdowa i całego regionu. Zatem odpowiednie umundurowanie stanowi wykreowanie jej indywidualnego wizerunku, będącego unikalną formą identyfikacji grupy.
Umowa przyznania pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a OSP Gozdowo została zawarta w dniu 31.07.2012r. Koszt umundurowania wyniósł 32 772,12 zł, a dofinansowanie 22 940 zł.
 

 
 

 
Remont z modernizacją budynku remizy OSP Gozdowo pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej - zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja

W grudniu 2013r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.”Remont z modernizacją budynku remizy OSP Gozdowo pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej – zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja”.
2 grudnia 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisana została umowa dotacji na kwotę 49 048,00 zł. Celem operacji było umożliwienie rozwijania integracji i aktywizacji społeczności lokalnej poprzez bezpłatne udostępnianie odremontowanego budynku OSP w Gozdowie pełniącego rolę świetlicy wiejskiej. Zakres prac modernizacyjnych polegał na:
1) wykonaniu zmiany konstrukcji dachu poprzez: rozbiórkę starego pokrycia dachu z papy, skucie warstwy betonu oraz zdjęcie warstwy wyrównawczej do stropu, wylanie wieńca żelbetonowego, wykonanie więźby dachowej z wiązarów drewnianych, ocieplenie stropu warstwą wełny mineralnej grubości 20 cm., pokrycie dachu blachą
2)  termomodernizacji budynku poprzez: wymianę części okien drewnianych na PCV, ocieplenie budynku styropianem
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 89 732,25 zł 

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman