Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – I etap

Inwestycja została zrealizowana w 2004r. w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD, Oś. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy, Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, Schemat 3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Jej celem było: oczyszczanie ścieków sanitarnych (w przeważającej mierze socjalno-bytowych) powstających na terenie wsi Lelice, jak i również ścieków dowożonych z okolicznych miejscowości, ochrona ujęcia wody pitnej, poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz uatrakcyjnienie miejscowości Lelice pod względem społeczno-gospodarczym.
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 29.06.2004r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Gminą Gozdowo. W ramach realizacji zadania wykonane zostały:
 
Oczyszczalnia Ścieków; mechaniczno-biologiczna o wydajności 200 m3/dobę w tym:
• reaktory SBR i technologia oczyszczalni
• sieci i instalacje wod-kan
• budynek socjalno-usługowy z instalacjami i automatyka
• punkt zlewny z przepompownią ścieków
• studnia pomiarowa i odpływ do rowu
• wiata nad stanowiskiem odbioru osadu

Sieć kanalizacyjna; 3 353 mb:
• kolektor PCV dn:200; 2 894 mb
• kolektor tłoczny PE dn:63 (zlewnia A); 270 mb
• kolektor tłoczny PE dn: 40 (zlewnia B); 189 mb
• pompownie kanalizacyjne; 2 szt.
• przykanaliki; 73 szt.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 2 851 113,37 zł, natomiast dofinansowanie 1 172 420,00 zł (w tym 293 105,00 zł środki krajowe i 879 315,00 zł środki z Unii Europejskiej - EFOGR).

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gozdowo została wparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w postaci pożyczki umarzalnej w kwocie 1 225 712 zł i pomostowej w kwocie 1 172 420,00 zł.
  

Oczyszczalnia Ścieków w Lelicach
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman