"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 

Projekty realizowane przez Gminę Gozdowo:


1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo.


Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gmina Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, ułożonej na nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 1 832,50 mb, powierzchnia jezdni 5 652 m2. W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:
• Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi,
• Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
• Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych.

Rozwój społeczno-gospodarczy warunkowany jest dobrze rozwiniętą, drożną siecią drogową. W wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma status drogi wyższej kategorii i stanie się drogą publiczną o randze gminnej. Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie liczby kilometrów dróg publicznych na terenie gminy Gozdowo. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 503 029,85 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 
 

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 

W trakcie realizacji inwestycji. Układanie warstwy ścieralnej i wykonanie poboczy.

 
W trakcie odbioru inwestycji.

 
Widok po zakończeniu zadania.


2. Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie część drogi na długości 1,178 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szer. 0,75 - 1,00 m.
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wykonanie przełożenia-regulacji wysokościowej zjazdu z kostki brukowej,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Droga gminna nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko łączy się z dwiema drogami wyższej kategorii: powiatową nr 3767W Bożewo-Rempin i powiatową nr 3766W Bożewo-Głuchowo.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).
Wartość zadania wyniesie 332 291,66 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 
 

3. Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga o długości 1,541 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szerokości 0,75 m,
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Planowana do przebudowy droga łączy się z drogą wyżej kategorii powiatową nr 3767W relacji Bożewo-Rempin.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych)
Wartość zadania wyniesie 420 774,49 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 

4. Budowa placu zabaw w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo

                                   

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. "Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia".
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gozdowo została zawarta 13.06.2017r.
W ramach operacji zagospodarowano części działki nr 306/1 w miejscowości Rempin na plac zabaw dla dzieci. Wykonane zostały zadania: usytuowanie urządzeń zabawowych placu zabaw i wykonanie stref piaskowo-żwirowych urządzeń.
Zamontowane zostały urządzenia:
• Zestaw zabawowy drewniany – 2 wieże zadaszone, z trapem wejściowym, zjeżdżalnią z tworzywa – 2 szt., liną wspinaczkową, mostkiem linowym, siatką z liny, drabinką poziomą, pajęczą siecią z liny, drabinką linową, uchwytami z liny, ścianą wspinaczkową.
• Huśtawka jednoosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo,
• Huśtawka dla osób niepełnosprawnych,
• Karuzela czteroosobowa,
• Huśtawka ważka.

Plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym, dostępnym bezpłatnie, administrowanym i zarządzanym przez Gminą Gozdowo. Głównym celem operacji jest utworzenie placu zabaw w miejscowości Rempin w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej.
Szacowana wartość zadania wyniosła 54 014,53 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 
 
 

  


4. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko.

                                   
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. "Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia".
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gozdowo została zawarta 13.06.2017r.
Budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został wybudowany w latach 50-tych XX w., długoletnia eksploatacja spowodował jego zniszczenie. Budynek z uwagi na jego stan techniczny nie był użytkowany. W ramach operacji budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został poddany przebudowie polegającej na wymianie dachu, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drzwi i okien oraz robotach wykończeniowych.
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynie się do aktywizacji i integracji społecznej. Jej celem jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej.
Wartość zadania wyniesie 149 500,35 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 

 


5. Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego                                                          
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Projekt realizowany w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 29.01.2019r.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
I Etap: Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu
II Etap: Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła w Kurowie, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani, schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 760 359,93 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach zadania planowana jest realizacja prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków tj. Kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, 1866 (ujęty w rejestrze zabytków: 437, data: 13.03.1978) i kaplicy cmentarnej w Bonisławiu, XIX/XX w. (ujęta w rejestrze zabytków, rejestr: 170/1095, data: 10.04.1975). Prace będą wykonywane również na terenie przyległym do obiektów.
Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. W 1348r. bp Klemens dokonał odnowienia erekcji parafii i potwierdził prawo patronatu nad kościołem przysługujące dziedzicom z Kurowa i Ostrów.
Obecną murowaną świątynię w stylu eklektycznym wybudował ks. W. Żbikowski w latach 1884–1886, według projektu architekta L. Gosławskiego. Konsekrował ją 24 sierpnia 1886 r. bp Henryk Piotr Dołęga Kossowski. W 1888r. wykonano w kościele polichromię, odnowioną w 1927r. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: monstrancja wieżyczkowa z pierwszej połowy XVII w., puszka barokowa z pierwszej połowy XVII w. oraz relikwiarz w formie krzyża z figurką pelikana w zwieńczeniu z końca XVII w.
Kościół został wzniesiony na wzgórzu, skąd praktycznie świątynię można dostrzec z każdego punktu parafii.
Wokół świątyni zachowało się kilka nagrobków z dawnego cmentarza oraz zabytkowa murowana dzwonnica z lat 20-tych XX wieku. Kościół z uwagi na bogatą historię i ciekawe wnętrze wzbudza zainteresowanie turystów oraz pasjonatów historii oraz sztuki sakralnej.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat realizowany był remont dachu obiektu.
W ramach wniosku planujemy zrealizować modernizację wejścia do Kościoła – stromych schodów, oraz drzwi wejściowych i obejścia – drogi procesyjnej wokół świątyni wraz z dojazdem od strony plebani.
Neogotycka kaplica cmentarna w Bonisławiu została wzniesiona w 1905r. z ramienia fundacji Franciszka Strusińskiego (zm. 1904). Jest to budynek murowany z cegły pełnej nieotynkowany zewnątrz, z dobudowanymi z trzech stron katakumbami, nadającymi jej plan krzyża. Od 2009r, trwają prace konserwatorskie na obiekcie dotychczas zrealizowano wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Obecnie kaplica nie jest dostępna dla zwiedzających z uwagi na zły stan techniczny, elewacje budynku kaplicy są w stanie przyspieszania degradacji ścian konstrukcyjnych oraz występuje konieczność przeprowadzenia remontu wewnątrz obiektu. Ponadto z uwagi na utrudniony dostęp do kaplicy planowane jest utwardzenie terenu przy obiekcie.
W ramach wniosku planujemy wykonanie następujących prac:
- naprawa i renowacja elewacji
- naprawa i renowacja tynków wewnętrznych
- renowacja i hydroizolacja ścian fundamentowych z kamienia
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie utwardzenia terenu przy kaplicy z kostki brukowej

Oba obiekty z uwagi na bogatą historię i ciekawe wnętrza wzbudzają zainteresowanie turystów oraz pasjonatów historii oraz sztuki sakralnej.
Zostały umieszczone jako atrakcje turystyczne na „Szlaku Mazowieckich Skarbów” mazowieckieskarby.pl.
Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.
Odnowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo będzie miała wymiar zarówno materialny poprzez wykonany remont oraz duchowy, ponieważ są to obiekty kultu religijnego.


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W GOZDOWIE


                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie


Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie wzbogaciła się o nowe wyposażenie dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie” dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w ramach wniosku o powierzenie grantu poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie 3 sierpnia 2018r. zawarła ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie”. Złożony w marcu 2018r. przez OSP w Gozdowie wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wartość zadania wyniosła 26 316,35 zł, a kwota grantu 25 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od 01.11.2018r. do 31.03.2019r.
Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo wzbogaciła się o nowe instrumenty i akcesoria muzyczne (baryton, tenor, trąbka i 7 szt. ligaturek do saksofonu), 10 kompletów mundurów reprezentacyjnych (5 damskich i 5 męskich) oraz 23 pary butów mażoretkowych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.
Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie powstała w 1993r. Główne kierunki jej działalności to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim, ogólnopolskim oraz udział w życiu kulturalnym gminy Gozdowo, powiatu sierpeckiego i Mazowsza oraz całego kraju. Obecnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo jest jedną z najlepszych Orkiestr w województwie mazowieckim i w całym kraju, co świadczy o silnej determinacji zespołu, zaangażowaniu, ciężkiej pracy i wielkiej pasji do muzyki orkiestrowej. Muzycy są zapraszani do zaprezentowania repertuaru przez instytucje i organizacje z całej Polski oraz za granicą.


 
 


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman