"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 

Projekty realizowane przez Gminę Gozdowo:


1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo.


Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gmina Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, ułożonej na nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 1 832,50 mb, powierzchnia jezdni 5 652 m2. W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:
• Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi,
• Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
• Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych.

Rozwój społeczno-gospodarczy warunkowany jest dobrze rozwiniętą, drożną siecią drogową. W wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma status drogi wyższej kategorii i stanie się drogą publiczną o randze gminnej. Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie liczby kilometrów dróg publicznych na terenie gminy Gozdowo. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 503 029,85 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 
 

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 

W trakcie realizacji inwestycji. Układanie warstwy ścieralnej i wykonanie poboczy.

 
W trakcie odbioru inwestycji.

 
Widok po zakończeniu zadania.


2. Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie część drogi na długości 1,178 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szer. 0,75 - 1,00 m.
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wykonanie przełożenia-regulacji wysokościowej zjazdu z kostki brukowej,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Droga gminna nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko łączy się z dwiema drogami wyższej kategorii: powiatową nr 3767W Bożewo-Rempin i powiatową nr 3766W Bożewo-Głuchowo.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).
Wartość zadania wyniesie 332 291,66 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 
 

3. Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga o długości 1,541 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szerokości 0,75 m,
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Planowana do przebudowy droga łączy się z drogą wyżej kategorii powiatową nr 3767W relacji Bożewo-Rempin.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych)
Wartość zadania wyniesie 420 774,49 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 

4. Budowa placu zabaw w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo

                                   

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. "Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia".
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gozdowo została zawarta 13.06.2017r.
W ramach operacji zagospodarowano części działki nr 306/1 w miejscowości Rempin na plac zabaw dla dzieci. Wykonane zostały zadania: usytuowanie urządzeń zabawowych placu zabaw i wykonanie stref piaskowo-żwirowych urządzeń.
Zamontowane zostały urządzenia:
• Zestaw zabawowy drewniany – 2 wieże zadaszone, z trapem wejściowym, zjeżdżalnią z tworzywa – 2 szt., liną wspinaczkową, mostkiem linowym, siatką z liny, drabinką poziomą, pajęczą siecią z liny, drabinką linową, uchwytami z liny, ścianą wspinaczkową.
• Huśtawka jednoosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo,
• Huśtawka dla osób niepełnosprawnych,
• Karuzela czteroosobowa,
• Huśtawka ważka.

Plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym, dostępnym bezpłatnie, administrowanym i zarządzanym przez Gminą Gozdowo. Głównym celem operacji jest utworzenie placu zabaw w miejscowości Rempin w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej.
Szacowana wartość zadania wyniosła 54 014,53 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 
 
 

  


4. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko.

                                   
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. "Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia".
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gozdowo została zawarta 13.06.2017r.
Budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został wybudowany w latach 50-tych XX w., długoletnia eksploatacja spowodował jego zniszczenie. Budynek z uwagi na jego stan techniczny nie był użytkowany. W ramach operacji budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został poddany przebudowie polegającej na wymianie dachu, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drzwi i okien oraz robotach wykończeniowych.
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynie się do aktywizacji i integracji społecznej. Jej celem jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej.
Wartość zadania wyniesie 149 500,35 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W GOZDOWIE


                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie


Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie wzbogaciła się o nowe wyposażenie dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie” dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w ramach wniosku o powierzenie grantu poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie 3 sierpnia 2018r. zawarła ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w Gozdowie”. Złożony w marcu 2018r. przez OSP w Gozdowie wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wartość zadania wyniosła 26 316,35 zł, a kwota grantu 25 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od 01.11.2018r. do 31.03.2019r.
Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo wzbogaciła się o nowe instrumenty i akcesoria muzyczne (baryton, tenor, trąbka i 7 szt. ligaturek do saksofonu), 10 kompletów mundurów reprezentacyjnych (5 damskich i 5 męskich) oraz 23 pary butów mażoretkowych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.
Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie powstała w 1993r. Główne kierunki jej działalności to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim, ogólnopolskim oraz udział w życiu kulturalnym gminy Gozdowo, powiatu sierpeckiego i Mazowsza oraz całego kraju. Obecnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo jest jedną z najlepszych Orkiestr w województwie mazowieckim i w całym kraju, co świadczy o silnej determinacji zespołu, zaangażowaniu, ciężkiej pracy i wielkiej pasji do muzyki orkiestrowej. Muzycy są zapraszani do zaprezentowania repertuaru przez instytucje i organizacje z całej Polski oraz za granicą.


 
 


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman