REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM) jest głównym instrumentem służącym realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych.

Gmina Gozdowo przyłączyła się do realizacji następujących projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach RPO WM:

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zwany „projektem EA”. Jest to projekt kluczowy wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” w Priorytecie II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, w Działaniu 2.2. - Rozwój e-usług. W projekcie uczestniczy Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 36 powiatów i 278 gmin.
Podstawowym celem projektu EA jest wsparcie samorządów lokalnych w ich działaniach dotyczących tworzenia sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Partnerska formuła, w jakiej ten projekt jest realizowany tworzy warunki do wprowadzenia w województwie mazowieckim jednolitych standardowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dotyczących e-administracji, a konsekwencji usprawnienia działalności tej administracji i zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, a także ułatwienia interesantom dostępu do usług administracyjnych.
Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd w będzie zawierał rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządu województwa mazowieckiego. W ramach projektu powstanie elektroniczny system obsługi obywateli (EOO), który usprawni kontakty: urząd–obywatel oraz urząd–przedsiębiorca.
System elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania tymi dokumentami wraz z obsługą podpisów elektronicznych umożliwi m.in. rejestrację korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania, oraz pozwoli na zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli.

Do podstawowych celów projektu EA należy zaliczyć:
I. Poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
ـ podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
ـ wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
II. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
III. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
ـ umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
ـ zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zwany dalej „projektem BW”. Jest to projekt kluczowy wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013” w Priorytecie I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”.
Honorowy patronat nad projektem BW objął Minister Infrastruktury. Merytoryczne wsparcie dla projektu zadeklarował także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując do współdziałania przy jego realizacji niektóre departamenty MSWiA oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
W projekcie uczestniczą uczestniczy 39 powiatów i 283 gmin z obszaru województwa mazowieckiego.

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić bedą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:
• jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,
• przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,
• wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman