ZAGRAJMY O SUKCES
 
 
 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.
 
 
Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt ruszył z początkiem września roku szkolnego 2010/2011 i realizowany będzie przez 13 miesięcy, a ostatnie zajęcie odbędą się w listopadzie 2011 roku. W projekcie uczestniczy 40 gimnazjalistów w dwóch grupach dwudziestoosobowych. Zgodnie z założeniami projektu, „Zagrajmy o sukces” realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, sportowo-wychowawczych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych.
Na realizację projektu gmina Gozdowo otrzymała środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, opiekunów grup i zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-wychowawczych. W 2010 roku będzie to kwota 14.840,00 zł, zaś w 2011 roku – 29.340,00 zł. Pozostałe koszty projektu tzw. wkład własny należy do gminy: zapewnienie bazy lokalowej , bezpieczeństwa uczniom oraz obsługę administracyjną.
 
O projekcie
Głównym celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt chłopców – uczniów gimnazjów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe natomiast cele szczegółowe to m.in.:
1. rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych;
2. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;
3. wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce;
4. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.
 
Dodatkowo każda grupa uczniów biorących udział w projekcie ma wyznaczonego swego opiekuna-koordynatora; Pani Maria Heyer jest opiekunem Grupy I, natomiast Pani Maria Kaczorowska jest opiekunem Grupy II. Opiekunowie grup uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu. Koordynator będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie ze środków przewidzianych w projekcie za jego wdrażanie w danej placówce. W projekcie przewidziane są również dodatki pieniężne dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
 
Uczniowie, wyłonieni do udziału w projekcie będą zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie obejmował 30 godzin w miesiącu i będzie się składał z :
6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne);
4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;
6 godzin zajęć z języków obcych;
4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

Każdy uczeń uczestniczący w Projekcie jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Gozdowie

 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman