PROJEKT „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE GOZDOWO”.

 
Od 01 września 2012 r. w trzech szkołach podstawowych realizowany jest projekt systemowy pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Gozdowo”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Gozdowie, który otrzymał środki na realizację w kwocie 114.000,00 zł.
Okres realizacji projektu od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.
W projekcie uczestniczy 106 uczniów i uczennic klas I – III z trzech szkół podstawowych:
• w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie - 58 uczniów i uczennic,
• w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach - 24 uczniów i uczennic,
• w Szkole Podstawowej w Ostrowach - 24 uczniów i uczennic.

Rekrutacja uczniów i uczennic do projektu została dokonana w oparciu o diagnozę. Diagnoza sytuacji w szkołach została przeprowadzona przez zespół nauczycieli, powołany w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I – III, a także dodatkowo pedagog szkolny, bibliotekarz, wychowawcy świetlic oraz pielęgniarka szkolna. Diagnoza obejmowała obserwację uczniów na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w bibliotece, na korytarzu, w czasie przerwy. Ponadto badania obejmowały również:
1. analizę osiągnięć uczniów – zapisy w dziennikach lekcyjnych, egzaminy wewnętrzne przeprowadzone w klasach I – III,
2. analiza dokumentacji wychowawcy,
3. analiza dokumentacji pedagoga szkolnego oraz informacji dostarczonych przez pracowników PPP,
4. rozmowy z uczniami klas I – III oraz rodzicami uczniów.
W przypadku uczniów klas I podstawą do zakwalifikowania do poszczególnych zajęć były wyniki diagnozy przedszkolnej, dostarczone przez rodziców, badania z PPP oraz rozmowy z rodzicami tych dzieci.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w trzech szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Gozdowo, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów.
Cele szczegółowe:
• stworzenie warunków w szkołach umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne,
• zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Gozdowo,
• zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Realizacja projektu zapewni każdemu uczniowi i uczennicy klas I – III biorących udział w projekcie bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
W ramach projektu w szkołach będą przeprowadzone zajęcia:
– dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
– dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
– z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
– dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych.
Każdy uczeń będzie uczestniczył, w co najmniej 30 godzinach zajęć, do których został zakwalifikowany.
Zajęcia będą przeprowadzane zgodnie z opracowanym harmonogramem w każdej szkole, z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione i dostarczone do szkół w miesiącu wrześniu.

Realizowane w ramach projektu działania w dużej mierze będą koncentrowały się na zmniejszaniu barier równości przez osłabianie stereotypów płci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w tym zakresie, aby zajęcia dydaktyczne prowadzone były w kontekście tematyki równości płci, a zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły kształtowaniu w uczennicach i uczniach poczucia równości oraz były wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.
Celem projektu w kontekście zasady równości szans jest: przygotowanie dziewczynek, chłopców do pełnienia ról społecznych i zawodowych, osłabienie istniejących barier równości i stereotypów, przekazanie dzieciom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jaki i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Gozdowie (www.sp.gozdowo.eu), Szkoły Podstawowej w Lelicach (www.splelice.gozdowo.eu) i Szkoły Podstawowej w Ostrowach (www.spostrowy.gozdowo.eu).
 
Biuro Projektu
Urząd Gminy w Gozdowie
Referat Oświaty – pokój nr 9

tel. 24 276 21 89


 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman