INWESTYCJE DROGOWE

  • drogi gminne

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo na odcinku 2 440 mb.


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Podczas układania nawierzchni bitumicznej.

  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golejewo na odcinku 1 169 mb.

 Inwestycja realizowana z udzieleniem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000 zł.

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną.
Podczas odbioru końcowego zadania przy udziale: Wójta Gminy Gozdowo - Dariusza Kalkowskiego, przedstawiciela firmy wykonującej i inspektora nadzoru.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białuty na odcinku 330 mb.


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rempin na odcinku 60 mb.
 
  •  drogi powiatowe

    Realizacja inwestycji przebiega na zasadzie porozumień z Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu.
     
- Przebudowa drogi powiatowej relacji Lelice-Białuty (odcinek przez las) na długości ok. 600 mb.Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Widok po zrealizowaniu zadania.

- Przebudowa dróg powiatowych relacji Piaski-Gozdowo oraz Gozdowo-Proboszczewice tj. ulicy Krystyna Gozdawy w miejscowości Gozdowo, I etap: od ul. Sosnowej do budynku Banku Spółdzielczego na długości ok. 600 mb, łącznie z zatoką autobusową na wysokości przystanku PKS i KM.

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji


Widok w trakcie realizacji inwestycji.
Widok po zrealizowaniu inwestycji.

- Utwardzenie (przygotowanie do położenia nawierzchni asfaltowej) drogi powiatowej relacji Kowalewo Podborne-Węgrzynowo na odcinku do żwirowni.
  • droga wojewódzka nr 560 (Brodnica-Rypin-Sierpc-Bielsk)
Na terenie gminy Gozdowo droga wojewódzka nr 560 przebiega przez miejscowości: Zbójno, Lelice i Bonisław. Jej przebudowa przebiega na zasadzie porozumień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku Zbójno-parking leśny.

 
Podczas frezowania nawierzchni

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

  • budowa boiska wielofunkcyjnego w Gozdowie

Korytowanie podłoża.Prace przygotowawcze do budowy odwodnienia.
 
 
Wykonywanie drenażu odwadniającego.

 
Wykonywnie podbudowy z kruszywa kamiennego.Montaż ogrodzenia.

Układanie nawierzchni z trawy syntetycznej.


Układanie nawierzchni z mączki ceglanej na korcie tenisowym.


Prace wykończeniowe.

Podczas odbioru końcowego inwestycji przy obecności: Wójta Gminy Gozdowo - Dariusza Kalkowskiego, pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie, przedstawicieli wykonawcy i inspektora nadzoru.

INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA

  • Budowa i wyposażenie klubu dziecięcego w Lelicach
W marcu 2012r. Gmina Gozdowo złożyła ofertę konkursową w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pt. „Budowa i wyposażenie klubu dziecięcego w Lelicach, gm. Gozdowo”. Celem Programu jest realizacja polityki prorodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi. W kwietniu oferta znalazła się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania.
Operacja obejmuje swym zakresem rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lelicach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie klubu dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia do obiektu. Nowy obiekt zostanie dobudowany do budynku Szkoły Podstawowej od strony północnej i połączony z nim łącznikiem komunikacyjnym. Placówka będzie spełniała standardy odnośnie wymagań lokalowych i sanitarnych oraz jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Zostanie przystosowana do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki.
Planowane jest utworzenie miejsc opieki dla 21 dzieci w wieku od 1 do 3 lat z możliwością do 4 lat, w tym dla dzieci niepełnosprawnych umożliwiając im równe szanse. Całkowita wartość zadania wyniesie 570 926 zł, natomiast dofinansowanie 222 600 zł.
Przyjęcie dzieci i uruchomienie funkcjonowania klubu dziecięcego planowane jest na wrzesień 2013r.
Budowa fundamentów.


Budowa ścian nośnych z bloczków betonowych.

Budowa stropu i więźby dachowej.

Montaż okien, wykonanie tynków.Montaż instalacji elekrtycznej, prace wykończeniowe.

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Przebudowa i rozbudowa sceny koncertowej w parku zabytkowym w Gozdowie.Przekazanie placu budowy.
• Zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Gozdowo.


Podczas montażu piłkochwytów i ławek.
Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Gozdowo-Proboszczewice na długości ok. 350 mb. Realizacja przedsięwzięcia w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu.Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycjiWidok w trakcie przebudowy chodnika.

 

Widok po zrealizowaniu inwestycji.

• Budowa parkingu w miejscowości Gozdowo.


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

• Budowa chodnika w miejscowości Rempin.
• Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w RempinieStan budynku przed remontem.
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wykonanie tynków i obróbek blacharskich.Malowanie elewacji.


Ustawianie nowego wyposażenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA
  • budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ostrowach.Montaż zbiornika i drenażu rozsączkowującego.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman