INWESTYCJE 2020


INWESTYCJE DROGOWE


  • DROGI POWIATOWE
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W relacji Gozdowo - Bonisław

Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu Powiatu Sierpeckiego z Gminą Gozdowo. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, trwa procedura polegająca na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Przebudowa drogi powiatowej relacji Gozdowo-Bonisław planowana jest na 2021 rok, na jej realizację będą pozyskiwane środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 
 
Podpisanie porozumienia w dn. 6 stycznia 2020r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3760W relacji Gozdowo-Bonisław
pomiędzy przedstawicielami: Powiatu Sierpeckiego - Starostą Sierpeckim Mariuszem Turalskim i Wicestarostą Jarosławem Ocickim
a Gminą Gozdowo - Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim i Skarbnik Gminy Lidią Siemiątkowską.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


- Przebudowa drogi powiatowej nr 3758W relacji Lelice-Majki-Słupia (na terenie gminy Gozdowo do miejscowości Cetlin)


 
 
 
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

- Budowa chodnika i parkingu  w Lelicach w przy drodze powiatowej nr 6914W relacji Drobin-Lelice (bezpieczne przejście przy Szkole Podstawowej w Lelicach)
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok podczas realizacji inwestycji.

 
 

Widok po realizacji inwestycji.


DROGI GMINNE
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysakowo-etap I, 350 mb

 
 
Widok po realizacji inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golejewo-etap I, 820 mb

 
Widok przed realizacją inwestycji.
 
W trakcie realizacji inwestycji.
 
Widok po realizacji inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bombalice, 888 mb
 
 
Widok przed realizacją inwestycji.


Widok po realizacji inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin, 900 mb
 
 
 
Widok przed realizacją inwestycji.


Widok podczas realizacji inwestycji.
 


Widok po realizacji inwestycji

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogieniczki, 510 mb

 
 
Widok przed realizacją inwestycji.Widok po realizacji inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice-etap I, 500mb
 
 
Widok przed realizacją inwestycji.

 
 
Widok po realizacji inwestycji.

- Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Gozdowo, ok. 80 mb
 
 
 
 
Widok przed realizacją inwestycji.

 
 
Widok po realizacji inwestycji.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
- Przebudowa budynku OSP w miejscowości Lelice - prace termomodernizacyjne i remont dachu


 
 

Widok po realizacji inwestycji.
 
- Przebudowa budynku OSP Kowalewo Podborne. 

 
Widok przed realizacją inwestycji.
 
 
 

Widok po realizacji inwestycji.
 
- Przystosownie pomieszczeń do działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gozdowie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Widok po realizacji inwestycji.

- Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Cetlinie.

 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


 
 
Widok po zakończeniu realizacji inwestycji.
 
- Zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Ostrowach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


Widok podczas realizacji inwestycji


PLACE ZABAW


 

 
  • Zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bombalice współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020


  • Zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bonisław współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

 
 
 

  • Zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cetlin współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

 
 

  • Zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Golejewo współfianasowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazoweckiego w ramach Mazowieckiego Instrumnetu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

 
 
 

  • Zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalewo Podborne współfinasowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

 
 


ODNOWA ZABYTKÓW


Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

                                                                  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 29.01.2019r.
Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
I Etap: Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu
II Etap: Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła w Kurowie, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani, schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowychETAP I Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 


ETAP II Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła w Kurowie, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani, schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman