INWESTYCJE DROGOWE

  • DROGI GMINNE
- Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo

                                                                                    
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie część drogi na długości 1,178 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szer. 0,75 - 1,00 m.
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wykonanie przełożenia-regulacji wysokościowej zjazdu z kostki brukowej,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Droga gminna nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko łączy się z dwiema drogami wyższej kategorii: powiatową nr 3767W Bożewo-Rempin i powiatową nr 3766W Bożewo-Głuchowo.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).
Wartość zadania wyniesie 332 291,66 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo.

                                                                                   
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga o długości 1,541 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szerokości 0,75 m,
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Planowana do przebudowy droga łączy się z drogą wyżej kategorii powiatową nr 3767W relacji Bożewo-Rempin.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).
Szacowana wartość zadania wyniesie 420 774,49 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
  

 
 

 
 

- Przebudowa drogi gminnej nr 370117W w miejscowości Kolczyn - (etap I)

 
  
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 

 
 
- Przebudowa drogi gminnej nr 370124W relacji Bronoszewice-Kuskowo-Białuty

 
   
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
 
 


CHODNIKI 

- Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Gozdowie.

 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestcycji.

 

 

- Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Gozdowie.

 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
 
DROGI POWIATOWE

 - Przebudowa drogi powiatowej relacji Bonisław-Kędzierzyn.

 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

DROGA WOJEWÓDZKA

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 67+245 do km 68+300 przejście przez miejscowość Lelice.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko.

                                  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. "Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia".
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gozdowo została zawarta 13.06.2017r.
Budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został wybudowany w latach 50-tych XX w., długoletnia eksploatacja spowodował jego zniszczenie. Budynek z uwagi na jego stan techniczny nie był użytkowany. W ramach operacji budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został poddany przebudowie polegającej na wymianie dachu, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drzwi i okien oraz robotach wykończeniowych.
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynie się do aktywizacji i integracji społecznej. Jej celem jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej.
Wartość zadania wyniesie 149 500,35 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

  
 

- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lelice


Zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lelice” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

 
 
 
 
 
 
 
 

- Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie

Zadanie pn. „Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiegow ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Rękawczynie, gmina Gozdowo


Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju małej infrastrultury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice.


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman