INWESTYCJE DROGOWE

 • DROGI GMINNE
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo.

                                                          

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, ułożonej na nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 1 832,50 mb, powierzchnia jezdni 5 652 m2. W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:
• Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi,
• Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
• Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych.

Rozwój społeczno-gospodarczy warunkowany jest dobrze rozwiniętą, drożną siecią drogową.
W wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma status drogi wyższej kategorii i stanie się drogą publiczną o randze gminnej. Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie liczby kilometrów dróg publicznych na terenie gminy Gozdowo. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 503 029,85 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 

 
 
 
 
 
Widok przez rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
Wykonanie podbudowy.

 

 
 
Układanie warstwy wiążącej.

 
 
 
Układanie warstwy ścieralnej i wykonanie poboczy. 

 
 
Odbiór końcowy zadania.

 

  
- Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kozice.
  
 
 

 
  

 
- Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo - II etap.

  
 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelice (pomiędzy ul. Szkolną i Starowiejską).
 
 
 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno (od drogi gminnej w kierunku drogi wojewódzkiej)
 
 

 
 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo Podborne (przy budynku wiejskim)
 
 
 

- Przebudowa drogi gminnej nr 370110W relacji Antoniewo-Kolonia Przybyszewo

   
 

 
 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rempin.
 
 
 
- Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo. 

                                                                                 
    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie."


Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga o długości 1,541 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szerokości 0,75 m,
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Planowana do przebudowy droga łączy się z drogą wyżej kategorii powiatową nr 3767W relacji Bożewo-Rempin.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).
Wartość zadania wyniesie 420 774,49 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 
 

  

 


- Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo

                                                                                     

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie część drogi na długości 1,178 km. W zakres prac wchodzi:
• Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych o szer. 0,75 - 1,00 m.
• Oczyszczenie przydrożnych rowów,
• Wykonanie przełożenia-regulacji wysokościowej zjazdu z kostki brukowej,
• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Prace będą polegały na podniesieniu wartości eksploatacyjnych drogi.
Droga gminna nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko łączy się z dwiema drogami wyższej kategorii: powiatową nr 3767W Bożewo-Rempin i powiatową nr 3766W Bożewo-Głuchowo.
Głównym celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój sieci infrastruktury transportowej oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych (usprawnienie dojazdu do pracy i obiektów publicznych w zakresie zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych).
Wartość zadania wyniesie 32 291,66 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 
 
 
 
 

DROGI POWIATOWE


- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo - etap III.

 
 
 
 
 
 
 
W trakcie realizacji inwestycji. 

 
 
Widok po zrealizowaniu inwestycji.

 

 
Podczas przeglądu inwestycji, od lewej: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Artur Obrębski.

 
Podczas uroczystego otwarcia drogi.
 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo-Lisice.
 
 
 
 
Podczas uroczystego otwarcia drogi.
 
 
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Rempin-Golejewo - 200 m.

 

- Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Rempin-Bozewo - po 200 m.

 
 

 • DROGA WOJEWÓDZKA
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 67+245 do km 68+300 przejście przez miejscowość Lelice.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rękawczyn.
 
 
 
Stawianie ścian konstrukcyjnych budynku.

 
 

 
 
 
 
 
Roboty konstrukcyjne.

 
 
 
Roboty wykończeniowe.
 
 
 
 
Prace wykończeniowe.
  
 
 
 
 
 
 
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice.

  
 
 
 
 
Wymiana dachu, wykonanie stropu, budowa ścian działowych.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przegląd przedodbiorowy inwestycji. 

 
 
 
 
 • Remont chodnika w Bonisławiu.
 
  
 
 
 

Podczas prac remontowych.

 
 
 
 
 
  Widok po zrealizowaniu zadania.
 • Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Gozdowie.
 
 
 
Układanie kostki brukowej.

 
 
 
 • Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lelicach.

 
 
 


 
 
 

 • Plac zabaw "WEOŁY OGRÓDEK" w Gozdowie.
 
 
 
 
 
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo.
                                                 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie"

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gozdowo została zawarta 13.06.2017r.
W ramach operacji zagospodarowano część działki nr 306/1 w miejscowości Rempin na plac zabaw dla dzieci. Wykonane zostały zadania: usytuowanie urządzeń zabawowych placu zabaw i wykonanie stref piaskowo-żwirowych urządzeń.
Zamontowane zostały urządzenia:
• Zestaw zabawowy drewniany – 2 wieże zadaszone, z trapem wejściowym, zjeżdżalnią z tworzywa – 2 szt., liną wspinaczkową, mostkiem linowym, siatką z liny, drabinką poziomą, pajęczą siecią z liny, drabinką linową, uchwytami z liny, ścianą wspinaczkową.
• Huśtawka jednoosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo,
• Huśtawka dla osób niepełnosprawnych,
• Karuzela czteroosobowa,
• Huśtawka ważka.
Plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym, dostępnym bezpłatnie, administrowanym i zarządzanym przez Gminą Gozdowo. Głównym celem operacji jest utworzenie placu zabaw w miejscowości Rempin w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej.
Szacowana wartość zadania wyniesie 54 014,53 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

INFARSTRUKTURA OŚWIATOWA

 • utworzenie Klubu Dziecięcego "Radosna Kraina" w Gozdowie w ramach programu MALUCH + EDYCJA 2017
Prace remontowo-adaptacyjne części obiektu Szkoły Podstawowej w Gozdowie
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Budowa placu zabaw

 
 
 
 
 
 

 

 OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Gozdowie - ul. Kasztanowa wraz z terenem przyległym.


 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Lelicach - ul. Bajeczna wraz z terenem przyległym.

 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Ostrowach - teren przy Szkole Podstawowej.

 
 
 
 


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 •  Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez kontynuazcję ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Gozdowie

 
 
 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman