GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOZDOWIE

 

ul. Krystyna Gozdawy 12
e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info
www.gozdowo.info
tel. 24 276 25 39
 

W dniu 24 listopada 2007 r. na sesji połączonej z uroczystością 35-lecia istnienia Gminy Gozdowo Uchwałą Nr 77/XIII/07 Rady Gminy w Gozdowie został powołany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Celem powołania Zakładu jest podniesienie jakości usług w zakresie gospodarki komunalnej. Pierwszym kierownikiem był Sławomir Krystek. W początkach działalności Zakład zatrudniał 6 osób; dwie osoby w administracji, trzech konserwatorów oraz inkasenta. Zakład nie posiadał swojej bazy lokalowej i funkcjonował w budynku Urzędu Gminy.
W kwietniu 2009 r. został oddany do użytku odnowiony budynek administracyjno – warsztatowy SUR i na dzień dzisiejszy jest to siedziba GZGK. Wyposażenie budynku w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie prowadzenia administracji a także umożliwia wykonywanie drobnych napraw warsztatowych. Na terenie bazy zlokalizowane są również dwie duże wiaty magazynowe, które zostały zaadoptowane jako garaże dla maszyn i urządzeń, wykorzystywanych przez Zakład. Zatrudnionych jest 15 osób.
 
 
Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie:
1) Produkcja i dostawa wody,

   
STACJA UZDATNIANIA WODY W LELICACH

2) Zarządzania, konserwacji i eksploatacji wodociągów wiejskich oraz ujęć wody na terenie gminy w szczególności:
bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja, zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
zapewnienie dostaw wody o określonej jakości,
zawieranie umów na dostarczanie wody z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci wodociągowej,
naliczanie i inkaso opłat za pobraną wodę,
ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz przedstawianie ich do zaopiniowania Radzie Gminy,

3) Konserwacji i eksploatacji kanalizacji wiejskiej:
bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja,
zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
bieżące odprowadzanie ścieków,
przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
zawieranie umów na odbiór ścieków z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci,
naliczanie i inkaso opłat za odprowadzanie ścieki,
ustalanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przedstawianie ich do zaopiniowania Radzie Gminy,
     
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W LELICACH

4) Administrowania i utrzymania gminnych budynków komunalnych w oparciu o brygadę budowlaną,

5) Realizację czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i zapewnienie ich przejezdności w okresie zimowym,

6) Świadczenia usług innym podmiotom głównie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych,

7) Konserwowania i utrzymywania zieleni, zadrzewień na gruntach stanowiących własność gminy,

8) Utrzymanie czystości na terenach w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie,

9) Wykonywania innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman