WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29 maja 2019r. dotycząca wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2020-2023.Ogłoszenie (pobierz).

Załączniki do pobrania:
  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - Karta zgłoszenia (pobierz),
  2. Formularz zapytania - Krajowy Rejestr Karny - Formularz (pobierz),
  3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - Oświadczenie (pobierz),
  4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - Oświadczenie (pobierz),
  5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - Zaświadczenie (pobierz),
  6. Oświadczenie kandydata dotyczące spełniania wymogów z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Oświadczenie (pobierz),
  7. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - Lista (pobierz).
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman