Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 440/4 o powierzchni 0,1567ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7.
Przez działkę oznaczoną nr 440/4 w Gozdowie ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa przejścia i przejazdu na rzecz właścicieli nieruchomości nr 439/5 i 439/6 położonych w Gozdowie
Działka zlokalizowana jest w centrum wsi gminnej. W odległości 150m znajdują się ośrodek zdrowia, apteka, sklepy spożywcze i przemysłowe oraz przystanek komunikacji miejskiej. Odległość do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wynosi 300m, zaś do kościoła 500m. Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl. (przed podziałem działka posiadała nr 440/2).
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 46 014,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 460,00 zł, wadium wynosi: 4 600,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r., drugi w dniu 05.01.2018r., trzeci w dniu 04.07.2018r.
Czwarty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.08.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 06.08.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.
 


Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęty jest lokal mieszkalny o powierzchni 53,60m2 położony w Rempinie przy ul. Szlacheckiej 2m2, dla którego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00016309/5, wraz z udziałem wynoszącym 536/9967 części w zabudowanej działce oznaczonej nr geodezyjnym 161 o powierzchni 0,19ha.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Działka na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny posiada dojazd drogą asfaltową, jest uzbrojona w następujące media: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja, posiada ogrzewanie z kotłowni osiedlowej.
Lokal mieszkalny położony jest na I kondygnacji (parter). W jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc i korytarz oraz pomieszczenie przynależne.
Wszystkie pomieszczenia wymagają remontu.
Cena wywoławcza ww. lokalu wynosi 68 000zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 680,00 zł., wadium wynosi: 6 800,00 zł.

Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, email sekretariat@gozdowo.eu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 01.08.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w Sierpeckim Banku Spółdzielczym Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 27.07.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem.
Należność za lokal płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w najem:
dwa lokale użytkowe przeznaczone na garaże o powierzchni użytkowej 15m2, znajdujące się w budynku stanowiącym własność Gminy Gozdowo, położonym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 105/3 w miejscowości Ostrowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017809/7 w Sądzie Rejonowym w Sierpcu.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren na którym znajdują się obiekty użyteczności publicznej związane z oświatą. Lokale zostają oddane w najem na okres 3 lat tj. od 01.07.2018r. do 30.06.2021r., wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 36,60zł miesięcznie plus należny podatek VAT 23% płatne przelewem w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 

Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 440/4 o powierzchni 0,1567ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7.
Przez działkę oznaczoną nr 440/4 w Gozdowie ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa przejścia i przejazdu na rzecz właścicieli nieruchomości nr 439/5 i 439/6 położonych w Gozdowie
Działka zlokalizowana jest w centrum wsi gminnej. W odległości 150m znajdują się ośrodek zdrowia, apteka, sklepy spożywcze i przemysłowe oraz przystanek komunikacji miejskiej. Odległość do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wynosi 300m, zaś do kościoła 500m. Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl. (przed podziałem działka posiadała nr 440/2).
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 47 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 470,00 zł, wadium wynosi: 4 700,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r., drugi w dniu 05.01.2018r.
Trzeci ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 04.07.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 29.06.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.
 

Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 12 054,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 130,00zł, wadium wynosi: 1 300,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r., drugi w dniu 05.01.2018r.
Trzeci ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 04.07.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 29.06.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.
 

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman