Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA


ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 80/1 o pow. 0,31ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. 
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl. 
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 63 960,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 640,00 zł, wadium wynosi: 6 400,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15.04.2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń). 
Warunkiem udziału w przetargu jest: 
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 09.04.2020r. 
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał. 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. 
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA


ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 76 260,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 770,00 zł, wadium wynosi: 7 700,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15.04.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 09.04.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA


ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 107/4 o powierzchni 0,16ha położona w miejscowości Gozdowo, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 105m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00015152/2. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 920,00 zł, wadium wynosi 9 200,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06.04.2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 01.04.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczona została do zbycia:
- działka oznaczona nr geodezyjnym 30/6 o pow. 4,3813ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 1 020 900,00zł.
Na przedmiotową nieruchomość została zawarta umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 07.11.2022r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 16 kwietnia 2020r.


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman