Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.


Dzierżawą objęte są następujące nieruchomości:
- Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 264 o pow. 0,32ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 496,00zł rocznie, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10,00 zł, wadium wynosi 50,00zł,
- obszar nr 2 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 496,00zł rocznie, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10,00 zł, wadium wynosi 50,00zł.
Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na ogródki działkowe. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.

Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie (pokój nr 10) lub pod numerem telefonu: 24 276-21-12. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.11.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 08.11.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Załącznik graficzny (pobierz)

 

Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956ha położona w miejscowości Rogienice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00000667/7. W planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren przeznaczony do realizacji celów publicznych z możliwością uzupełnienia usługami komercyjnymi lub zabudową mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 38 868,00 zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 390,00 zł, wadium wynosi: 3 900,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12.11.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w Sierpeckim Banku Spółdzielczym Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 08.11.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

Dzierżawą objęta jest następująca nieruchomość:
- działka oznaczona nr geodezyjnym 30/6 o pow. 4,3813ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą, obecnie użytkowany rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 4 400,00zł rocznie, płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 50,00 zł, wadium wynosi 440,00zł.

Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie (pokój nr 10) lub pod numerem telefonu: 24 276-21-12. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.10.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 26.10.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

Dzierżawą objęta jest następująca nieruchomość:
- działka oznaczona nr geodezyjnym 98/3 o pow. 2,97ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00011518/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przewidziany pod prowadzenie aktywności gospodarczej, obecnie użytkowany rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 2 970,00zł rocznie, płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 30,00 zł, wadium wynosi 300,00zł.

Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie (pokój nr 10) lub pod numerem telefonu: 24 276-21-12. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.10.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 26.10.2018r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman