Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 30/6 o pow. 4,3813ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
Na przedmiotową nieruchomość została zawarta umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 07.11.2022r.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 1 020 900,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10 210,00zł, wadium wynosi 102 090,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.06.2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 19.06.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2017r., poz.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości związany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman