Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo
 

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 78/9 o pow. 0,0886ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. Jest to działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017120/3.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 15 744,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 160,00 zł, wadium wynosi: 1 600,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 24.05.2017r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.10.2017r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 09.10.2017r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

 


Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 78/11 o pow. 0,0714ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. Jest to działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017120/3.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 12 792,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 130,00 zł, wadium wynosi: 1 300,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 24.05.2017r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.10.2017r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 09.10.2017r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.
Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo

 

Sprzedażą objęty jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 53m2 zlokalizowany na działce nr 212 o powierzchni 0,05ha wraz z budynkiem gospodarczym znajdującym się na działce nr 239 o powierzchni 0,01ha położone w miejscowości Rempin. W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 212 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a działka nr 239 przeznaczona jest pod garaże. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00031145/8.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58 734,00zł, minimalne postąpie-nie w przetargu wynosi 590,00 zł, wadium wynosi 5 900,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r., drugi w dniu 08.09.2017r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.10.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 09.10.2017r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

 


Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA


trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

 
Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 5 o powierzchni 2,14ha położona w obrębie Kuniewo. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. Na nieruchomości ciąży obowiązek spłaty kwoty w wysokości 4 495,10 z tytułu melioracji użytków rolnych.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 600,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 860,00 zł, wadium wynosi: 8 600,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 08.12.2016r., drugi w dniu 24.05.2017r.
Trzeci przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 12.10.2017r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 09.10.2017r.
Nieruchomość może nabyć osoba, która spełnia kryteria określone w Ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 14.04.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 585).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1
 
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 163 o pow. 0,20ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 59,04zł rocznie,
- obszar nr 2 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 59,09zł rocznie,
- obszar nr 3 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 83,64zł rocznie,
- obszar nr 4 o powierzchni 26m2, wysokość opłaty wynosi 63,96zł rocznie,
- obszar nr 5 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 56,58zł rocznie,
- obszar nr 6 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 56,58zł rocznie,
- obszar nr 7 o powierzchni 32m2, wysokość opłaty wynosi 78,72zł rocznie,
- obszar nr 8 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 61,50zł rocznie,
- obszar nr 9 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 59,04zł rocznie,
- obszar nr 10 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 56,58zł rocznie,
- obszar nr 11 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 56,58zł rocznie,
- obszar nr 12 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 56,58zł rocznie,
- obszar nr 13 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 59,04zł rocznie,
- obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 15 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 16 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 17 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 59,04zł rocznie,
- obszar nr 18 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 19 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 20 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 21 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 22 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 23 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 24 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 2 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 164 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00018894/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 2 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 3 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 4 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 5 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 6 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 7 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 8 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 10 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 11 o powierzchni 28m2, wysokość opłaty wynosi 68,88zł rocznie,
- obszar nr 12 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 13 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 14 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 15 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 3 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 306/1 o pow. 0,3553ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00033035/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 2 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 49,20zł rocznie,
- obszar nr 3 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 56,58zł rocznie,
- obszar nr 4 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 61,50zł rocznie,
- obszar nr 5 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 61,50zł rocznie,
- obszar nr 6 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 7 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 8 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 49,20zł rocznie,
- obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 10 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 66,42zł rocznie,
- obszar nr 11 o powierzchni 19m2, wysokość opłaty wynosi 46,74zł rocznie,
- obszar nr 12 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 49,20zł rocznie,
- obszar nr 13 o powierzchni 29m2, wysokość opłaty wynosi 71,34zł rocznie,
- obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 15 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 66,42zł rocznie,
- obszar nr 16 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 17 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 54,12zł rocznie,
- obszar nr 18 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 19 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 83,64zł rocznie,
- obszar nr 20 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie,
- obszar nr 21 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 51,66zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na lokalizację pomieszczenia garażowego. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi od 2 października 2017r. do 30 września 2020r. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.

Zał.1 (kliknij i pobierz)

Zał 2 (kliknij i pobierz)

Zał 3 (kliknij i pobierz)
 


Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 61/4 o powierzchni 0,1228ha położona w obrębie Kolczyn. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 6 863,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 70,00zł, wadium wynosi: 690,00zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.04.2017r., drugi w dniu 24.05.2017r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 02.10.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 28.09.2017r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo

OGŁASZA
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 73/4 o pow. 0,1087ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7.

Nieruchomość jest niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej oraz możliwość wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. W północnej części działka porośnięta jest drzewami olchy o obwodach ok. 110cm.
Działka zlokalizowana jest w centrum wsi gminnej. W odległości 150m znajdują się ośrodek zdrowia, apteka, sklepy spożywcze i przemysłowe oraz przystanek komunikacji miejskiej. Odległość do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wynosi 300m, zaś do kościoła 500m. Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl. (przed podziałem działka posiadała nr 73/2).
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 29 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 290,00 zł, wadium wynosi: 2 900,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.03.2017r., drugi w dniu 24.05.2017r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 02.10.2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 28.09.2017r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęty jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 53m2 zlokalizowany na działce nr 212 o powierzchni 0,05ha wraz z budynkiem gospodarczym znajdującym się na działce nr 239 o powierzchni 0,01ha położone w miejscowości Rempin. W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 212 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a działka nr 239 przeznaczona jest pod garaże. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00031145/8.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 000,00zł, minimalne postąpie-nie w przetargu wynosi 640,00 zł, wadium wynosi 6 400,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08.09.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie w BPS S.A. O/R w Warszawie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 04.09.2017r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman