WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65) ogłasza się, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:
- działka oznaczona nr geodezyjnym 80/1 o pow. 0,31 ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 63 960,00 zł.
- działka oznaczona nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37 ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 76 260,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 11 marca 2020r.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65), ogłasza się co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczona została do zbycia:
- działka oznaczona nr geodezyjnym 107/4 o powierzchni 0,16ha położona w miejscowości Gozdowo zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 105m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00015152/2. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 000,00 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 2 marca 2020r.
 

Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956ha położona w miejscowości Rogienice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00000667/7. W planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren przeznaczony do realizacji celów publicznych z możliwością uzupełnienia usługami komercyjnymi lub zabudową mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 21 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 210,00 zł, wadium wynosi: 2 100,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.11.2018r., drugi w dniu 26.04.2019r., trzeci w dniu 21.10.2019r.
Czwarty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17.02.2020r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 12.02.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
ósmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

 
Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 78/9 o pow. 0,0886ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. Jest to działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017120/3.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 13 780,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 140,00 zł, wadium wynosi: 1 400,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 24.05.2017r., drugi w dniu 12.10.2017r., trzeci w dniu 11.04.2018r., czwarty w dniu 08.10.2018r., piąty w dniu 05.04.2019r., szósty w dniu 10.05.2019r., siódmy w dniu 21.10.2019r.
Ósmy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.02.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 12.02.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
jedenasty ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


 
Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 5 o powierzchni 2,14ha, w tym grunty klasy: RIIIb – 1,05ha, RIVa –1,01ha, RIVb – 0,08ha położona w obrębie Kuniewo. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. Na nieruchomości ciąży obowiązek spłaty kwoty w wysokości 3 588,00zł z tytułu melioracji użytków rolnych.
Na przedmiotową nieruchomość została zawarta umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 07.11.2022r.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 650,00 zł, wadium wynosi: 6 500,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 08.12.2016r., drugi w dniu 24.05.2017r., trzeci w dniu 12.10.2017r., czwarty w dniu 11.04.2018r., piąty w dniu 08.10.2018r., szósty w dniu 05.04.2019r., siódmy w dniu 10.05.2019r., ósmy w dniu 13.06.2019r., dziewiąty 24.07.2019r., dziesiąty 11.10.2019r.
Jedenasty przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 17.02.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 12.02.2020r.
Nieruchomość może nabyć osoba, która spełnia kryteria określone w Ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 14.04.2016r. (Dz.U. z 2018r. poz. 869).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

 


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

 
Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 502/2 o pow. 0,1216ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005213/5.
Nieruchomość jest niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej oraz możliwość wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego.
Działka zlokalizowana jest na osiedlu mieszkaniowym we wsi gminnej. W odległości 500m znajdują się ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, szkoła podstawowa. Odległość do sklepów spożywczych oraz do przystanku komunikacji miejskiej wynosi 350m. Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 43 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 430,00zł, wadium wynosi: 4 300,00zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 10.05.2019r., drugi w dniu 13.06.2019r., trzeci w dniu 15.07.2019r., czwarty w dniu 21.10.2019r.
Piąty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17.02.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 12.02.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

 
Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 502/1 o pow. 0,0851ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005213/5.
Nieruchomość jest niezabudowana. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej oraz możliwość wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego.
Działka zlokalizowana jest na osiedlu mieszkaniowym we wsi gminnej. W odległości 500m znajdują się ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, szkoła podstawowa. Odległość do sklepów spożywczych oraz do przystanku komunikacji miejskiej wynosi 350m. Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 30 200,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 310,00zł, wadium wynosi: 3 000,00zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 10.05.2019r., drugi w dniu 13.06.2019r., trzeci w dniu 15.07.2019r., czwarty w dniu 21.10.2019r.
Piąty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17.02.2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 12.02.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

 

siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

 
Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 8 440,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 90,00zł, wadium wynosi: 850,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 276-21-12, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r., drugi w dniu 05.01.2018r., trzeci w dniu 04.07.2018r., czwarty w dniu 12.11.2018r., piąty w dniu 26.04.2019r., szósty w dniu 21.10.2019r.
Siódmy ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17.02.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 12.02.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), ogłasza się co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do zbycia lokale mieszkalne zlokalizowane na działce oznaczonej nr geodezyjnym 171/1 o powierzchni 0,11ha położonej w obrębie Lelice, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005259/9. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą.
Do zbycia przeznaczono:
- lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 31,16m2 oraz pomieszczenia gospodarcze (skład opału i 2 stajenki) o łącznej powierzchni użytkowej 15,70m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 4686/9180 części.
Cena wywoławcza wynosi 24 000,00zł.
- lokal mieszkalny nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 34,79m2 oraz pomieszczenie gospodarcze (skład opału) o powierzchni użytkowej 10,15m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 4494/9180 części.
Cena wywoławcza wynosi 25 000,00zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 14 lutego 2020r.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman