1. UCHWAŁA NR 178/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO Z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo .


2. UCHWAŁA Nr 183/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gozdowo.


3. UCHWAŁA Nr 180/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


4. UCHWAŁA Nr 184/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .


5. UCHWAŁA Nr 209/XXII/13 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 21.03.2013 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


6. UCHWAŁA Nr 208/XXII/13 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 21.03.2013 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


7. UCHWAŁA Nr 182/XVIII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman