1.     Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

2.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gozdowo, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3.    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4.          Deklarację można złożyć:

a)        osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub

b)       za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub

c)  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełnić formularz deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).

5.    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gozdowie, nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Sierpcu Filia w Gozdowie 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038, lub w drodze inkasa.Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman